2018 03 19 konwent seniorow ef 01 W dniach 15 - 16 marca 2018 r. w siedzibie RCPS w Łodzi odbył się Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Pierwszego dnia spotkania poruszono m.in. takie tematy jak Konkurs PO WER na 2018 - superwizja w pomocy społecznej, ośrodki adopcyjne - wymiana doświadczeń z koordynacji zadania, PFRON - dyskusja o szansach i barierach tworzenia nowych ZAZ, zaprezentowano również dobre praktyki w ramach projektów RPO. Ponadto „Kłos” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiła prezentację „Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego i mieszkalnictwa chronionego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych”. Drugiego dnia Konwentu, koordynator regionalnego projektu z ROPS w Poznaniu, pani Aleksandra Kowalska, zaprezentowała projekt „Miej to z głowy” – dotyczący profilaktyki zdrowia psychicznego (adresowanego m.in. do pracowników socjalnych oraz administracji publicznej).