2018 08 24 potrzeby mieszkancow 60 ef 01

22 sierpnia 2018 roku w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” odbyła się konferencja pn. Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+. Celem wydarzenia było upowszechnienie wyników badań naukowych pn. Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego oraz Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego.

Inauguracji konferencji dokonali Pan Dariusz Klimczak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Pani Anna Mroczek, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Pierwszą część konferencji stanowiła sesja plenarna, w trakcie której prof. dr hab. Piotr Błędowski wygłosił wykład pt. Polityka społeczna wobec osób w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób w wieku 60+. Następnie przedstawiciele realizatora badań – Agencji badawczej „ARC Rynek i Opinia” – zaprezentowali założenia i najważniejsze wyniki badań naukowych.

W drugiej części konferencji odbyły się sesje dyskusyjne, których podstawą merytoryczną były rekomendacje z przeprowadzonych badań. W sesjach prowadzonych w formie panelu ekspertów udział wzięli: reprezentanci władz samorządowych, instytucji naukowych oraz praktyków, a także uczestnicy konferencji.

Konferencja była wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, w szczególności prowadzących politykę społeczną dotyczącą seniorów i ich opiekunów formalnych i nieformalnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek odpowiedzialnych za realizację polityki rynku pracy, podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WŁ 2014-2020 oraz instytucji i organizacji pozarządowych, zajmujących się działalnością na rzecz osób w wieku 60+ i ich opiekunów formalnych i nieformalnych.

Konferencja była organizowana w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”.

2018 08 24 potrzeby mieszkancow 60 ef 02

2018 08 24 potrzeby mieszkancow 60 ef 03

2018 08 24 potrzeby mieszkancow 60 ef 04

2018 08 24 potrzeby mieszkancow 60 ef 05