Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych, do których znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia  społecznego, realizuje Wojewoda Łódzki (w związku z wejściem w życie zmian w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, wprowadzonych ustawą z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. Poz.1428),                        

Postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wszczęte przed 1 stycznia 2018r., w tym także wszystkie czynności podjęte w ramach tych postępowań będą kontynuowane przez wojewodę.   

Dla mieszkańców województwa łódzkiego oznacza to, iż od 1 stycznia 2018 r. sprawy w powyższym zakresie będą realizowane w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 w Oddziale do spraw koordynacji świadczeń rodzinnych.

Wszelkie informacje na powyższy temat można uzyskać pod nr. telefonów

Tel.: 42 664 10 73; tel. 42 664 10 74

Wykaz telefonów

seniorzy logo

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Łódzkiego realizując zadania z obszaru polityki senioralnej jest zaangażowany w aktywizację i integrację osób starszych. Mając na uwadze potrzeby tegoż środowiska, w 2018 roku planowane jest w czterech podregionach województwa łódzkiego (25.08 skierniewicki, 02.09. piotrkowski, 15.09. sieradzki i 22.09. zgierski)  przedsięwzięcie pn. „Wojewódzkie Dni Seniora 2018”.

Uczestnicy przedsięwzięcia będą mogli brać udział w różnego rodzaju warsztatach, występach czy wykładach.

Zgłoszeń uczestników mogą dokonywać podmioty prowadzące działania na rzecz osób starszych (uniwersytety trzeciego wieku, rady seniorów, kluby seniorów, organizacje pozarządowe, domy pomocy społecznej itp.)

2018 07 06 powolanie konwentu aa 01Dnia 6 lipca 2018 r. w Małej Sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyła się Uroczystość Inaugurującą Powołanie Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego. Uroczystość otworzył pan Dariusz Klimczak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, głos zabrała także pani Wiesława Kurowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Opoczna, reprezentująca powiatowe centra z województwa łódzkiego. Na uroczystości było obecnych 20 z 24 Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego.

logoRegionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że dnia 25 czerwca 2018 r. Komisja ds. naboru dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy zgłoszeniowych i wyłoniła 2 miasta na prawach powiatu oraz 6 gmin wraz z powiązanymi administracyjnie tzw. powiatami ziemskimi z terenu województwa łódzkiego do udziału w projekcie „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami naboru.

Informujemy, że skontaktujemy się z jednostkami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie oraz udzielimy szczegółowych informacji na temat dalszego postępowania.

2018 07 06 projektowanie uniwersalne 00

W Łowiczu odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z przedstawicielami Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych, Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego, przedstawicieli powiatów, organizacji pozarządowych oraz funkcjonariuszy Policji z terenu województwa łódzkiego,  pn: Projektowanie uniwersalne kształtowanie przestrzeni publicznej i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i starszych.
Organizatorami spotkania było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego, Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji oraz Stowarzyszenie Wsparcie społeczne „Ja-Ty-My”.
Celem spotkania jest promowanie koncepcji projektowania uniwersalnego poprzez zapoznanie uczestników spotkania z problematyką dostępności obiektów i pomieszczeń do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami i starszych. Prezentacje na powyższy temat przedstawili::
- dr. inż. arch. Joanna Borowczyk z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej