Zadania Rady:


Działalność Rady określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.


Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym.

 

Do zakresu jej działań należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocena ich realizacji programów;
3) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Skład Rady:

Aktualni Członkowie Rady zostali powołani Zarządzeniem Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 23.06.2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia 25/2003 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 12.08.2003 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

W skład Rady obecnie wchodzą:

  1. Maciej Grubski – przedstawiciel Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON” w Poddębicach
  2. Agnieszka Kwiecień - Stępień – przedstawiciel Polskiego Związku Głuchych Oddziału Łódzkiego
  3. Andrzej Latek – przedstawiciel Powiatu Rawskiego
  4. Monika Mazur – przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
  5. Tomasz Musielski –  przedstawiciel Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych
  6. Bożenna Piotrowicz – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu
  7. Henryka Sokołowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” i Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wieruszowie

 

Obsługa Rady:


W Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi obsługą Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zajmuje się Justyna Popielaty – starszy inspektor w Wydziale ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tel. 42 203 48 47).

 

Działania Rady:


Posiedzenie  Rady w dniu 10.02.2017 r.
Wojewódzka Społeczna Rada ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.


W trakcie posiedzenie podsumowano działania przeprowadzone przez Województwo Łódzkie na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016 oraz omówiono zakres działań na 2017 rok.
Dotychczasowa przewodnicząca Rady Pani Bożenna Piotrowicz złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, pozostając w Radzie jako jej członek.


Większością głosów na przewodniczącego Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych wybrany został  pan Tomasz Musielski –  przedstawiciel Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.