Opracowywanie ramowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie wynika z zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390), gdzie wskazane jest jako jedno z zadań własnych samorządu województwa (art. 6 ust. 6 pkt. 3 ustawy) co znajduje przełożenie na zadania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 dla Województwa Łódzkiego.

 

„Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych RODZINA dla sprawców przemocy w rodzinie” opiera się na aktualnym stanie wiedzy/teorii z zakresu literatury przedmiotu dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie oraz opisie zjawiska w perspektywie stosujących przemoc domową, diagnozie zjawiska przemocy domowej w świetle aktualnych wyników badań empirycznych w kontekście osób przejawiających to zjawisko, współczesnych tendencjach i podejściach w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie – zawiera rekomendowany model oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, praktyczne rozwiązania służące edukacji i korekcji zachowań i postaw związanych z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.

 

Program stanowi wytyczną i odniesienie merytoryczne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji podejmujących pracę z osobami stosującymi przemoc domową na terenie województwa łódzkiego.

 

Program został opracowany przez zespół merytoryczny Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą w Warszawie.

 

2017 03 30 Ramowy program oddzialywan mini Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych RODZINA dla sprawców przemocy w rodzinie (.pdf; 346 KB)