2018 03 19 otwarcie rpdit fasd ef 01Dzisiaj, z udziałem wicemarszałka Dariusza Klimczaka, dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anny Mroczek, psycholog Teresy Dulemby oraz proboszcza parafii św. Anny w Łodzi ks. Piotra Turka, odbyło się uroczyste otwarcie Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, w ramach którego będzie świadczona bezpłatna pomoc dzieciom z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) oraz ich rodzicom/opiekunom, zamieszkującym na terenie województwa łódzkiego. Uruchomienie Punktu stanowi pierwsze w skali kraju działanie o charakterze wojewódzkim, ukierunkowane na niesienie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom z FASD i ich opiekunom, którego realizatorem jest Samorząd Województwa.

Do zadań Regionalnego Punktu FASD należeć będzie:
a.    wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FASD;
b.    prowadzenie konsultacji i praca z indywidualnym dzieckiem z zespołem FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznymi w domu;
c.    prowadzenie rehabilitacji w zakresie integracji sensorycznej dzieci z FASD;
d.    organizowanie indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia;
e.    organizowanie szkoleń z zakresu nabywania i poszerzania wiedzy i umiejętności nt. FASD.

W ciągu pierwszych kilku dni, od momentu rozpoczęcia przyjmowania zapisów do Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD, zostało zgłoszonych ponad 50 dzieci z terenu województwa łódzkiego w celu wykonania diagnozy w kierunku FASD, co jest wymiernym wskaźnikiem potwierdzającym konieczność podejmowania działań w obszarze prowadzenia diagnozy i wsparcia dzieci z FASD i ich rodzin.

Szacuje się, że w Polsce rozpowszechnienie FAS jest nie mniejsze niż 4 osoby na 1000. Natomiast pozostałe zaburzenia z grupy FASD występować mogą nie rzadziej niż u 20 osób na 1000. Są to wskaźniki przyjęte na podstawie badań prowadzonych w ramach projektu Alicja (Projekt realizowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy ze Światową Organizację Zdrowia, zaakceptowany przez Komisje Bioetyczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie). Mówiąc o wskaźnikach dotyczących wielkości urodzeń dzieci z FASD należy spojrzeć na problem szerzej, sięgając do wyników badań dotyczących rozpowszechnienia picia alkoholu w populacji ogólnej, w szczególności wśród ludzi młodych oraz danych dotyczących picia alkoholu przez kobiety w okresie ciąży. Zmierzenie skali zjawiska, jakim jest picie alkoholu przez kobiety w okresie ciąży jest zadaniem niezwykle trudnym. Kobiety niechętnie przyznają się do podejmowania tego rodzaju zachowań obawiając się stygmatyzacji, co w konsekwencji może wpływać na zaniżone wyniki prowadzonych badań. Z badania na temat rozpowszechnienia picia napojów alkoholowych oraz używania narkotyków przeprowadzonego wśród mieszkańców województwa łódzkiego w 2015 roku wynika, że 13,8 % kobiet co najmniej raz w ciąży piło alkohol.

 

2018 03 19 otwarcie rpdit fasd ef 02

 

2018 03 19 otwarcie rpdit fasd ef 03

 

2018 03 19 otwarcie rpdit fasd ef 04