Informacja nt projektu


Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, iż z dniem 15 czerwca 2020 r., rozpoczęło realizację Projektu grantowego pt. „Łódzkie pomaga”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Projekt został wybrany do realizacji w trybie nadzwyczajnym w naborze ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr POWR.02.08.00-IP.03-00-010/20.
Łączna wartość projektu wynosi: 24 507 650,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 20 655 047,42  zł.
Termin realizacji projektu: 15 czerwca 2020 r. – 15 września 2021 r.
Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do podmiotów prowadzących zarejestrowane domy pomocy społecznej zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego.
Podstawowym celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane na terenie województwa łódzkiego DPS. Wsparcie  przeznaczone będzie na:
•    wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelowi DPS (z wyłączeniem kadry medycznej),
•    zapewnienie możliwości noclegu dla personelu, poza miejscem zamieszkania,
•    utworzenie tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS,
•    zakup sprzętu i wyposażenia, środków ochrony indywidualnej, testów na COVID- 19.
 
Działania w ramach projektu będą przeprowadzone w formule grantowej,  zgodnie z zapisami art. 35 i 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014–2020.
Harmonogram maj 2021
Harmonogram marzec 2021
Harmonogram luty 2021
Harmonogram listopad
Harmonogram październik
Harmonogram wrzesień
Harmonogram
Harmonogram

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=