Pytania i odpowiedzi


ZADAWANE PYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ MRPiPS
1.    Czy w przypadku działań dotyczących Zapewnienia noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania oraz Zapewnienia miejsc tymczasowych na kwarantannę, obowiązuje wyłączenie kadry medycznej? Czy powyższe działania skierowane są wyłącznie do osób bezpośrednio pracujących z pensjonariuszami?

Odp:
W przypadku działań dotyczących Zapewnienia noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania oraz Zapewnienia miejsc tymczasowych na kwarantannę nie obowiązuje wyłączenie kadry medycznej, co oznacza, że wsparcie to może zostać skierowane do wszystkich pracowników bezpośrednio pracujących z pensjonariuszami DPS, których sytuacja wymaga zapewnienia noclegu lub miejsca tymczasowej kwarantanny.
2.    Czy do kadry medycznej zaliczani są także rehabilitanci i opiekunowie medyczni?

Odp:
Do kadry medycznej nie zalicza się rehabilitantów. W przypadku opiekunów medycznych konieczne jest doprecyzowanie ich zakresu obowiązków (w tym wymagających bezpośredniego kontaktu z pensjonariuszami) oraz źródła finansowania ich regularnego wynagrodzenia (jeśli ich zatrudnienie finansowanie jest z NFZ dodatek im nie przysługuje).
3.    Czy w działaniu dotyczącym Zapewnienia miejsc tymczasowych na kwarantannę istnieje możliwość przeznaczenia na kwarantannę posiadanych przez DPS pomieszczeń i doposażenia ich w niezbędny sprzęt typu łóżka, szafki, pościel itp., pod warunkiem nie przekroczenia ceny jednostkowej sprzętu 10.000,00 PLN?

Odp:
W powyższym działaniu istnieje możliwość przeznaczenia na miejsca kwarantanny posiadanych przez DPS pomieszczeń i doposażenie ich w niezbędny sprzęt typu łóżka, szafki, pościel itp. pod warunkiem nie przekroczenia ceny jednostkowej sprzętu 10 000,00 zł oraz zapewnienia, iż jest to sprzęt niezbędny do walki z pandemią COVID-19.
4.    Czy Dyrektor DPS, który na podstawie Regulaminu Organizacyjnego zapewnia mieszkańcom regularny kontakt w określonych dniach tygodnia i godzinach podanych do wiadomości w dostępnym miejscu oraz uczestniczy w zebraniach z mieszkańcami może otrzymać dodatek do wynagrodzenia w pełnej wysokości?

Odp:
Dyrektor DPS, który na podstawie regulaminu organizacyjnego zapewnia mieszkańcom DPS regularny kontakt w określonych dniach tygodnia i godzinach oraz uczestniczy w spotkaniach z mieszkańcami DPS może otrzymać dodatek w wysokości odpowiadającej adekwatnej części zaangażowania swojego czasu pracy na rzecz bezpośredniej pracy z mieszkańcami DPS (przypis własny: pod warunkiem możliwości udokumentowania wymiaru bezpośredniej pracy z mieszkańcami DPS).
5.    Czy pracownikom administracyjnym (lub innym – np. pracownikom kuchni), którzy w zakresie czynności mają zlecone dodatkowo pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu (lub w jakikolwiek sposób wskazane pełnienie obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu z pensjonariuszami), ale z zakresu nie wynika jaką część etatu zajmuje pełnienie tej funkcji, przysługuje dodatek do wynagrodzenia w pełnej wysokości?

Odp:
Pracownikom administracyjnym (lub innym np. pracownikom kuchni), którzy w zakresie czynności mają zlecone dodatkowo pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu lub w jakikolwiek sposób wskazane pełnienie obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu z pensjonariuszami może przysługiwać dodatek w wysokości odpowiadającej części etatu bądź odpowiedniego poziomu zaangażowania przy wypełnianiu obowiązków w zakresie bezpośredniego kontaktu z pensjonariuszami (przypis własny: pod warunkiem możliwości udokumentowania wymiaru bezpośredniej pracy z mieszkańcami DPS).
6.    Cała kadra DPS w trakcie wprowadzonych obostrzeń zwiększa swoje wysiłki w odpowiednie funkcjonowanie placówki oraz zapewnia opiekę wszystkim mieszkańcom. Ponadto cała kadra pozostaje w ciągłej gotowości do sprawowania bezpośredniej opieki nad mieszkańcami DPS. Czy wypłatą dodatków do wynagrodzeń oraz pozostałymi działaniami można objąć całą kadrę DPS?

Odp:
W przypadkach kiedy cała kadra DPS, w trakcie wprowadzonych obostrzeń epidemiologicznych, zwiększa swoje wysiłki w odpowiednie funkcjonowanie oraz zapewnienie opieki nad wszystkimi pensjonariuszami DPS, wypłata dodatków do wynagrodzeń oraz pozostałe działania tj. Zapewnienie noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania oraz Zapewnienie miejsc tymczasowych na kwarantannę mogą objąć całą kadrę DPS, pod warunkiem możliwości udokumentowania zastosowanych rozwiązań, regulaminów, zakresów obowiązków personelu wskazujących na bezpośrednią opiekę nad pensjonariuszami (przypis własny: do wysokości odpowiadającej adekwatnej części zaangażowania swojego czasu pracy na rzecz bezpośredniej pracy z mieszkańcami DPS).
7.    Czy wypłatą dodatków do wynagrodzeń objęte będą pielęgniarki zatrudnione w DPS na podstawie umowy o pracę (finansowane ze środków samorządu)?

Odp:
Wypłata dodatków do wynagrodzeń nie przysługuje pielęgniarkom zatrudnionym w DPS bez względu na źródło finansowania ich wynagrodzeń, w ramach niniejszego projektu. Dodatki dla pielęgniarek finansowane będą z projektu Ministerstwa Zdrowia.
8.    Czy zaplanowanie ewentualnego noclegu dla personelu poza miejscem zamieszkania dotyczy sytuacji deklaracji pracowników pracy rotacyjnej, czy też w przypadku wystąpienia zakażenia COVID-19?

Odp:
Zaplanowanie ewentualnego noclegu dla personelu DPS poza miejscem zamieszkania dotyczy przypadku wystąpienia COVID-19 lub sytuacji, w której ze względu na zaostrzenie sytuacji epidemiologicznej, zaistnieje taka konieczność.
9. Czy wypłatą dodatków do wynagrodzeń mogą zostać objęci ratownicy medyczni zatrudnieni w DPS na podstawie umowy o pracę (finansowani ze środków samorządu)?
Odp:  Wypłata dodatków do wynagrodzeń nie przysługuje ratownikom medycznym zatrudnionym w DPS bez względu na źródło finansowania ich wynagrodzeń, w ramach niniejszego projektu. Pragnę wskazać, że w ramach Działania 5.2 POWER realizowany jest projekt pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19, w ramach którego zaplanowano dodatki finansowe do wynagrodzeń dla wyszczególnionego personelu medycznego domów pomocy społecznej (m.in. pielęgniarek lub ratowników medycznych) zatrudnionych w ww. podmiotach, który to personel zobowiąże się do wykonywania pracy wyłącznie w jednym miejscu, niezależnie od źródła z jakiego są obecnie finansowane wynagrodzenia ww. pracowników.
10. Czyśrodki finansowe przeznaczone na zakup usług związanych z działaniem dotyczącym Zapewnienia noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania mogą zostać wykorzystane w krótszym czasie (tj. od momentu otrzymania środków przez DPS do 14.10.2020 r.) przez większą liczbę osób niż wynikająca z przeliczenia w Procedurze udzielania grantów?
Odp: Środki finansowe przeznaczone za zakup usług związanych z działaniami dotyczącymi Zapewnienia noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania mogą zostać wykorzystane w krótszym czasie (tj. od momentu otrzymania środków przez DPS do 14.10.2020 r.) przez większą liczbę osób niż wynika to z przeliczenia w Procedurze udzielania grantów. Należy przy tym zachować stawki jednostkowe zapisane w Procedurze udzielania grantów.
11. Czy w działaniu dotyczącym Zapewnienia miejsc tymczasowych na kwarantannę z uwagi na fakt, że środki grantu zostaną przekazane do Grantobiorców w trakcie okresu kwalifikowalności wydatków (sierpień-wrzesień) a DPS nie dysponuje wolnymi środkami, które mógłby przeznaczyć na doposażenie pomieszczeń, czy za całą wnioskowaną kwotę (przewidzianą na okres 92 dni) DPS może doposażyć posiadane miejsca przeznaczone na kwarantannę, czy na powyższe działanie może przeznaczyć tylko kwotę proporcjonalną za okres od dnia otrzymania środków grantu do końcowej daty realizacji projektu?
Odp:   W działaniu dotyczącym Zapewnienia miejsc tymczasowych na kwarantannę DPS może doposażyć posiadane miejsca przeznaczone na kwarantannę za całą wnioskowaną kwotę (przewidzianą na okres 92 dni).
12. Czy w działaniu dotyczącym Zapewnienia miejsc tymczasowych na kwarantannę DPS w przypadku konieczności objęcia kwarantanną w okresie kwalifikowalności wydatków Grantobiorcy całego DPS (w tym personelu DPS, który będzie odbywał kwarantannę pracując z podopiecznymi) można dokonać zakupu np. 100 łóżek polowych dla personelu DPS i przeznaczyć na miejsca kwarantanny pomieszczenia typu świetlica, stołówka?
Odp: W Procedurze udzielania grantów w rozdziale dotyczącym Zapewnienia miejsc tymczasowych na kwarantannę wskazano, że powyższe działanie jest „dedykowane pensjonariuszom powracającym ze szpitali oraz nowym pensjonariuszom, którzy kierowani są do DPS ze środowisk domowych oraz środowisk osób bezdomnych, celem ograniczenia ryzyka nowych zakażeń na terenie DPS oraz pracownikom DPS pracującym bezpośrednio z pensjonariuszami”. Zatem nie ma możliwości zakupu łóżek polowych dla całego personelu DPS, zakup łóżek jest możliwy tylko dla pracowników pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami. Zakupy muszą być uzasadnione sytuacją epidemiologiczną w danym regionie i potrzebami DPS w związku ze zwalczaniem skutków wystąpienia Covid-19. Na miejsca kwarantanny mogą być przeznaczone pomieszczenia typu świetlica czy stołówka.
13. Czy środki finansowe przeznaczone na zakup usług związanych m.in. z noclegiem i wyżywieniem pensjonariuszy i personelu DPS, pracującego bezpośrednio z pensjonariuszami oraz opieką nad pensjonariuszami mogą zostać wykorzystane w krótszym czasie (tj. od momentu otrzymania środków przez DPS do 14.10.2020 r.) przez większą liczbę osób niż wynikająca z przeliczenia w Procedurze udzielania grantów?
Odp:   Środki finansowe przeznaczone na zakup usług związanych m.in. z noclegiem i wyżywieniem pensjonariuszy i personelu DPS pracującego bezpośrednio z pensjonariuszami mogą zostać wykorzystane w krótszym czasie (tj. od momentu otrzymania środków przez DPS do 14.10.2020 r.) przez większą liczbę osób niż wynika to z przeliczenia w Procedurze udzielania grantów. Należy przy tym zachować stawki jednostkowe zapisane w Procedurze udzielania grantów.
14. Czy DPS będzie mógł kupić np. pralkę, suszarkę, odkurzacz, żelazko, deskę do prasowania w ramach doposażenia miejsc na kwarantannę? Czy DPS będzie mógł kupić np. telewizor, radioodbiornik w ramach doposażenia miejsc na kwarantannę - jako prewencyjną formę ochrony zdrowia psychicznego w walce z Covid-19?
Odp:     Przy rozpatrywaniu kwalifikowalności poszczególnych wydatków należy mieć na uwadze aby zakupy dokonywane przez grantobiorców były racjonalne i uzasadnione w kontekście celu projektu jakim jest „łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19”
W związku z powyższym, każdorazowo przy zakupie sprzętu czy wyposażenia grantobiorca powinien mieć na uwadze ww. cel oraz dążyć do zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii oraz ochronę zdrowia i życia osób szczególnie zagrożonych zakażeniem tj. pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej.
Jednocześnie, zgodnie z ogólnymi zasadami kwalifikowalności, wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający co najmniej następujące warunki:
- jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu;
- został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
- został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
- jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego;
- został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie/umowy o powierzenie grantu;
- został należycie udokumentowany.
Ponadto, należy zauważyć, iż na etapie akceptacji fiszek składnych przez wszystkie ROPS członkowie Komitetu Monitorującego POWER zastrzegali aby przedmiotowe środki nie posłużyły do finansowania podstawowej działalności domów pomocy społecznej gdyż podstawowym założeniem tych projektów i przeznaczenia tych środków jest ograniczenie i łagodzenie skutków epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, w tym zabezpieczenie mieszkańców oraz personelu przebywającego w domach pomocy społecznej.
Katalog potencjalnych wydatków w ramach jednego z Domów Pomocy Społecznej musi być zweryfikowany pod kątem spełnienia wszystkich ww. warunków kwalifikowalności a przede wszystkim po kątem celowości, racjonalności i zasadności ich ponoszenia w kontekście założeń projektowych, w tym, celu projektu.
Na każdym etapie realizacji projektu, a także po zakończeniu jego realizacji, zarówno realizator projektu, czyli ROPS jak i poszczególni grantobiorcy, mogą podlegać kontroli projektu przez szereg organów uprawnionych, np. Instytucja Pośrednicząca, Instytucja Zarządzająca, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Izba Skarbowa i inne instytucje.
15. Zgodnie z zapisami Procedury udzielania grantów, „dodatek przysługuje za okres świadczenia pracy, w tym za okres urlopu wypoczynkowego”. Wprowadzając powyższy zapis kierowano się pismem Sekretarza Stanu MRPiPS Iwony Michałek znak DWF.II.7422.62.9.2020.AO z dnia 27.05.2020 r., w którym mowa, że dodatek powinien być wypłacany również za czas urlopu pracownika (bez informacji o istnieniu ograniczeń w tym zakresie). Procedura została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą w dniu 22 lipca 2020 r., bez zastrzeżeń do ww. zapisu.
W dniu 17 września 2020 r. pracownik jednego z DPS-ów z terenu województwa przekazał do Regionalnego Centrum pismo Z-cy Dyrektora Departamentu EFS w MFiPR znak DZF-VI.7610.59.2020.JS z dnia 04.06.2020 r., w którym zawarte są wytyczne dotyczące wyliczania dodatku za okres urlopu. Z powyższego pisma wynika, że pracownik w okresie pobierania dodatkowego wynagrodzenia może wykorzystać tylko 6,5 dnia urlopu. W przypadku przekroczenia tego limitu, wysokość dodatku powinna zostać obniżona.
Wobec faktu, że Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi nie otrzymało pisma znak DZF-VI.7610.59.2020.JS w odpowiednim czasie, pracownicy RCPS informowali grantobiorców o możliwości wypłacania dodatków w pełnej wysokości za czas urlopu wypoczynkowego.
Z uwagi na nieotrzymanie ww. pisma przez RCPS, akceptację przez IP Procedur udzielania grantów w przytoczonym wyżej kształcie, a także prawdopodobne dokonanie już wypłat dodatków przez niektóre DPS-y oraz sygnały o braku możliwości wykorzystania przyznanych środków w pełnej wysokości i ewentualność dokonywania zwrotów przez grantobiorców, proszę o  wyrażenie zgody na wypłatę dodatków za czas urlopu wypoczynkowego w pełnej wysokości.
Jednocześnie odnosząc się do pisma znak DZF-VI.7610.59.2020.JS, pragnę zauważyć, że zgodnie z Kodeksem pracy nie można w przypadku świadczeń urlopowych dzielić dni na części. Tym samym przyjęcie, że w przypadku, gdy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych, to dodatek należy się mu za 6,5 dnia jest niedopuszczalny. W tej sytuacji pracownikowi należałoby wypłacić dodatek za 7 dni. Jednocześnie należy pamiętać, że pracownik w każdym czasie może wykorzystać cały urlop wypoczynkowy. Tym samym przyjęcie interpretacji zawartej w piśmie Ministerstwa może spowodować, że nastąpi naruszenie praw pracowniczych.
Ponadto, istotną kwestią jest fakt, że okres na który przypada wypłata dodatków w ramach projektu, jest okresem urlopowym, w którym najczęściej pracownicy wykorzystują urlop realizując obowiązek z art. 162 kodeksu pracy, który mówi, że przynajmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Odp:    Dodatek zadaniowy przyznawany jest na czas określony i stanowi wówczas składnik wynagrodzenia za pracę, a co za tym idzie powinien być wypłacany również za czas urlopu pracownika (zgodnie z art. 152 Kodeksu Pracy), jeśli urlop ten przypada w okresie pobierania ww. dodatku.

16. Czy  w projekcie Łódzkie pomaga, w działaniu Zapewnienie tymczasowych miejsc na kwarantannę można dokonać zakupu środków
            ochrony indywidualnej i testów na COVID-19?
Odp:     W ramach działania Zapewnienie miejsc na kwarantannę... można doposażyć posiadane przez DPS miejsca w środki ochrony
            indywidualnej i testy na COVID-19.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=