Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Informacje ogólne

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rcpslodz.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-05-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-04

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treść niedostępna

 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • nieoprawny kontrast dla niektórych elementów strony
 • niektóre dokumenty PDF mogą posiadać błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR)
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

Wyłączenia

 

Treści od innych podmiotów niezbędne do realizacji bieżących zadań, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny wykorzystujący treści nie jest uprawniony.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-27
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Latocha, dostepnosc@rcpslodz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 203 48 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 91-058 Łódź, ul. Snycerska 8

 

Regionalne Centrum mieści się w cztero kondygnacyjnym budynku z poddaszem. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze. Na poziomie -1 znajduje się sala konferencyjna. Na poddaszu znajdują się pomieszczenia gospodarcze.

 

Przed budynkiem znajduje się jedno stanowisko parkingowe wyznaczone dla osoby niepełnosprawnej.

 

Do budynku prowadzą dwa wejścia – oba od strony ulicy Snycerskiej.

 

Do jednego wejścia prowadzą trzy stopniowe schody z poręczą przy ścianie na wysokości 0,9 m. Wejście prowadzi do przedsionka z kolejnymi trzema stopniami schodów i drzwiami dwuskrzydłowymi, prowadzącymi do korytarza na parterze budynku. W przedsionku po lewej stronie znajduje się portiernia z pracownikiem ochrony.

 

Po lewej stronie od opisanego wejścia do budynku znajduje się drugie wejście do budynku poprzez przedsionek windy. Wejście wyposażone jest w sygnalizację przywoławczą odbieraną przez pracownika ochrony Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Między poziomem gruntu a poziomem przedsionka nie występuje różnica wysokości, winda dostępna jest z poziomu chodnika. Winda umożliwia osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostanie się do pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie -1 oraz na parterze, pierwszym i drugim piętrze. Panel przyzywowy windy jak i przyciski z numerami pięter w windzie są oznaczone alfabetem Braille’a.

 

Po wejściu do budynku po prawej stronie korytarza na parterze znajduje się biuro podawcze. Szerokość korytarzy w budynku jak i pokoi biurowych pozwala na swobodne przemieszczanie się osób z szczególnymi potrzebami, w tym osób na wózku inwalidzkim. Toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na parterze, blisko biura podawczego, z lewej strony schodów prowadzących na wyższe kondygnacje.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje dodatkowe

 

Osobą odpowiedzialną za dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostce Organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego jest Monika Krajewska, adres poczty elektronicznej dostepnosc@rcpslodz.pl, telefon 42 203 48 45

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=