Informacja nt projektu

„KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Numer Projektu: POWR.0205.00-00-0209/17.

 
 


Lider Projektu: 
  • Województwo Śląskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Partnerzy: 
  • Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 
  • Województwo Małopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, 
  • Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE stanowi: 22 681 431,03 zł

Wartość dofinansowania projektu ze środków UE dla Województwa Łódzkiego wynosi 5 830 029,87 zł, środki europejskie: 4 939 253,15 zł oraz środki dotacji celowej z budżetu państwa: 890 776,72 zł

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2018 roku do 30 września 2023 roku

Celem projektu jest:
  • Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego, przeciwdziałania ubóstwu oraz jego zwalczania, m. in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. 
  • Wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców), który będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wparcie osób/rodzin na poziomie gminy i powiatu, w ramach makroregionu III obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie. Model ma zwiększyć potencjał instytucji gminnych i powiatowych działających na rzecz włączenia społecznego, a przez to zwiększyć efektywności ich działań w tym obszarze.
Projekt realizowany jest w następujących fazach:
  • Faza Modelu: wypracowanie Modelu Kooperacji.
  • Faza Pilotażu: wdrożenie wypracowanego modelu w wybranych gminach i powiatach i przetestowanie jego funkcjonalności. Opracowanie wniosków i sprawozdania podsumowującego efekty pilotażu.
  • Faza Rekomendacji: opracowanie rekomendacji do stosowania wypracowanego i przetestowanego Modelu.
  • Faza Edukacyjna: upowszechnianie wypracowanych Modeli Kooperacji. Realizacja działań z zakresu upowszechniania procesu deinstytucjonalizacji oraz działań z zakresu popularyzacji Centrum Usług Społecznych.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=