Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Zadania Rady:
Działalność Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym.
 
Do zakresu jej działań należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocena ich realizacji programów;
3) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 
Skład Rady:
Aktualni Członkowie Rady zostali powołani Zarządzeniem nr 63/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023.
 
W skład Rady obecnie wchodzą:
Maria Barbara Chomicz – przedstawiciel Powiatu Opoczyńskiego
Maciej Grubski – przedstawiciel Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON” w Poddębicach
Agnieszka Gosławska – Żeligowska – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego
Michał Kacprzak – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie
Wiesław Kamiński – przedstawiciel Fundacji „Przyjazna Planeta” w Radomsku
Monika Mazur – przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
Tomasz Musielski – przedstawiciel Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Prezydium Rady tworzą:
Tomasz Musielski – Przewodniczący Rady
Monika Mazur – Wiceprzewodnicząca Rady
Maciej Grubski – Sekretarz.
 
Eksperci
Podczas I posiedzenia w dniu 25 listopada 2019 r. Rada powołała zgodnie z art. 44d ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych trzech ekspertów. Funkcję tę pełnią:
Marcin Kosiorek – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego – Starosta Łowicki
Henryka Sokołowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” i Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wieruszowie
Radosław Piotrowicz – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu.
 
Obsługa Rady:
W Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi obsługą Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zajmuje się Anna Pietrasik – pracownik w Wydziale ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tel. 42 203 48 47).
 
Aktualności:
W dniu  7 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie on-line Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
Przedmiotem spotkania był podział środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego na realizację zadań  określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych a także sprawozdanie z działań podjętych przez Samorząd Województwa Łódzkiego na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.

Zgłoszenia do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2023 – 2027  - więcej informacji

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=