Informacja nt projektu


„Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, II Oś Priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Numer Projektu: POWR.02.08.00-00-0020/17, Lider Projektu: Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Partnerzy:

  • Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w  Opolu,
  • Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi.

Łączna wartość dofinansowania projektu stanowi: 10 171 999,20 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 8 572 960,92zł
Kwota dotacji celowej z budżetu państwa: 1 599 038, 28zł
Budżet dla RCPS w Łodzi ogółem: 1 618 718,0 zł
Okres realizacji projektu: 03.04.2018 r. - 31.12.2022 r.

Celem głównym projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach, w tym osobom chorobami neurologicznymi, chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych, poprzez możliwość pilotażowego testowania usług
w mieszkaniu wspomaganym. Ideą mieszkań wspomaganych jest przygotowanie osoby w nim przebywającej do samodzielnego życia w środowisku lokalnym lub zapewnienie jej pomocy w prowadzeniu samodzielnego życia. Gminy zaangażowane w pilotaż wdrażania Modelu deinstytucjonalizacji usług w formie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona oraz osób starszych:
województwo łódzkie – 4 mieszkania

  • Gmina Aleksandrów Łódzki
  • Gmina Witonia

województwo opolskie – 3 mieszkania

  • Gmina Biała
  • Gmina Brzeg
  • Gmina Paczków

Wypracowany model mieszkalnictwa wspomaganego wpłynie na usprawnienie wsparcia udzielanego w ramach systemu pomocy społecznej, dając szansę na zaspokojenie coraz bardziej dostrzegalnych, specyficznych potrzeb, osób chorych, przebywających w społeczności lokalnej.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=