Wojewódzki panel ekspertów w zakresie polityki społecznej

Wojewódzki Panel Ekspertów w zakresie polityki społecznej został powołany Uchwałą nr 974/2015 z dnia 2 września 2015 r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Panel ma status grupy o charakterze interwencyjno - doradczym w zakresie polityki społecznej, a jego działalność konstytuuje Regulamin Prac. Interdyscyplinarny skład Wojewódzkiego Panelu Ekspertów ma charakter stały i tworzą go przedstawiciele służb, instytucji i organizacji z zakresu pomocy społecznej, systemu oświaty, służby sądowniczej, prokuratury, policji, straży miejskiej, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.
Główne cele, jakich realizacji przyświecało powołanie Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie polityki społecznej to:
•    inicjowanie działań naprawczych w sytuacjach kryzysowych, dotyczących wydarzeń związanych ze sferą polityki społecznej województwa (charakter interwencyjny),
•    rekomendowanie rozwiązań systemowych związanych ze sferą polityki społecznej województwa,
•    wykorzystywanie wniosków i rozwiązań wynikających z pracy Panelu do określania kierunków polityki społecznej,
•    udzielanie wsparcia – kolegialnie i indywidualnie przez przedstawicieli Wojewódzkiego Panelu Ekspertów.
Efekty działalności Panelu Ekspertów:
1) W 2016 roku Wojewódzki Panel Ekspertów zajmował się Wybranymi Procedurami Postępowania wobec Niepełnoletnich Uczniów w Szkole. Procedury jako skondensowany przekaz zawierający opis postępowania w licznych przypadkach występowania nieprawidłowości w zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich środowisku, stanowi kompendium wiedzy oraz drogowskaz do podejmowania niezwłocznych interwencji w celu ochrony dzieci i młodzieży. Plakat z Wybranymi Procedurami Postępowania wobec Niepełnoletnich Uczniów w Szkole został wydrukowany w 5000 szt. i jest dystrybuowany do placówek oświatowych (szkół różnego szczebla) oraz instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi i młodzieżą z terenu województwa łódzkiego.
2) Efektem prac Panelu Ekspertów było ponadto opracowanie na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi procedur postępowania w przypadku zatrzymania osób sprawujących opiekę nad małoletnim. Celem procedury jest zabezpieczenia dobra osoby małoletniej w sytuacji zatrzymania jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz ułatwienie przeprowadzenia interwencji. Od 1 września 2017 roku rozpoczęto pilotażowe wdrażanie powyższej procedury w trzech wybranych jednostkach garnizonu łódzkiego. Do wdrażania procedury zostały wyznaczone: Komenda Miejska Policji w Łodzi oraz Komendy Powiatowe Policji w Pabianicach i Brzezinach.
Rekomendację dla podejmowania komplementarnych, angażujących wielu specjalistów działań, służących zwiększeniu efektywności w rozwiązywaniu problemów społecznych stanowiły dotychczasowe doświadczenia wyniesione ze współpracy w ramach inicjatyw wielosektorowych. Powołanie Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie polityki społecznej, przy wykorzystaniu wiedzy profesjonalistów, wspólnych działań, pozwala umacniać współpracę międzyinstytucjonalną na rzecz prowadzenia spójnej polityki społecznej w regionie.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=