PrzyStań DiM

Projekt "PrzyStań DiM" realizowany przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Szpital im. J. Babińskiego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Miastem Łódź, jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Okres realizacji projektu: 2021-06-01 do: 2023-10-31

Celem projektu utworzenie na podstawie istniejącego modelu innowacji społecznej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (ŚCZPDiM) działającego na obszarze woj. Łódzkiego.

Szczegóły dotyczące Projektu znajdują się na stronie Partnera Wiodącego: babinski.home.pl/cms/nowa/index.php/home


Objęte opieką w ramach ŚCZPDiM będą dzieci poniżej 7 r. ż., dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 r. ż.

Projekt obejmie 1000 środowisk, w których funkcjonują odbiorcy.

Centrum będzie siecią wspólnie działających instytucji i podmiotów, w których rodzina, dzieci i młodzież otrzymają skoordynowane wsparcie jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Powstała struktura pozwala na zarządzanie procesem zdrowienia z uwzględnieniem roli specjalistów z różnych sektorów (projekt zakłada koordynację współpracy pomiędzy sektorami ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej) oraz z wykorzystaniem zasobów społeczności lokalnej.

Innowacyjne podejście zapewni monitorowanie procesu zdrowienia podopiecznych ŚCZPDiM od pojawienia się pierwszego kryzysu psychicznego do ponownego wejścia w role rodziców oraz ich dzieci. Istotną częścią projektu są oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne skierowane do pracowników z różnych sektorów, tak aby mogli zarówno zapobiegać wystąpieniu kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży, jak również odpowiednio wcześnie reagować. Umiejscowienie odbiorców proj. w konkretnej dzielnicy pozwoli na elastyczne dostosowanie projektu do specyfiki lokalnej.

Działania w projekcie są komplementarne do działań prowadzonych w ramach reformy psychiatrii dzieci i młodzieży prowadzonych przez Ministra Zdrowia. Wydatki ponoszone w projekcie będą komplementarne do świadczeń finansowanych z NFZ.

Grupa docelowa: 1000 osób dzieci i młodzież (poniżej 7 r. ż., dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 r. ż ) z problemami psychicznymi i zaburzeniami behawioralnymi będące w centrum zainteresowania środowiskowej opieki psychiatrycznej.


Główne zadania:

1.Opracowanie modelu ŚCZPDiM i oprac. indywidualnego planu jego wdrażania
2. Działalność Centrum Koordynacji
3. Działalność ŚCZPDiM I poziom referencyjności
4. Działalność ŚCZPDiM II poziom referencyjności
5. Oddziaływania edukacyjne i profilaktyczne

Główne rezultaty:

1. Przeskalowanie innowacji społecznej polegającej na utworzeniu i działalności ŚCZPDiM w Łodzi
2. Objęcie opieką środowiskową 1000 os. - dzieci i młodzieży do 21.r.ż. oraz ich środowisk.
3. Podniesienie kompetencji 514 pracowników placówek JSO, POZ, OPS oraz 17 pracowników ŚCZPDiM w Łodzi


Całkowita wartość projektu: 14 999 920,10 zł

Wartość dofinansowania: 14 999 920,10 zł

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=