Zespół ds. zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Politykę Państwa w zakresie zapobiegania HIV i zwalczania AIDS określa Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowany na lata 2017 – 2021. Podstawę prawną działań stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz. 227).
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w realizacji Programu uczestniczą podmioty obowiązane do opracowywania i realizacji strategii w zakresie polityki społecznej, obejmującej w szczególności programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, edukacji publicznej oraz podmioty, które prowadzą działalność umożliwiającą podejmowanie zadań wynikających z Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Rozporządzenie zobowiązuje realizatorów do powołania, na czas obowiązywania Harmonogramu, Zespołu do spraw realizacji Programu w celu zintegrowania realizacji zadań określonych w Harmonogramie.
W ramach realizacji założeń rozporządzenia oraz Harmonogramu Zarząd Województwa Łódzkiego powołał Zespół do spraw Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie województwa łódzkiego. Zespół koordynuje na terenie województwa działania wynikające z harmonogramów rocznych oraz współpracuje w tym zakresie z Koordynatorem, którym jest Krajowe Centrum ds. AIDS.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=