Informacja o naborze wniosków


Województwo Łódzkie / Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
informuje, że w dniach 03.08.2020 r. – 07.08.2020 r. nastąpi nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu „Łódzkie pomaga”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Cel projektu
Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane na terenie województwa łódzkiego DPS.

Formuła projektu
Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Wsparcie w formie grantów kierowane jest do podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej na terenie województwa łódzkiego.

Podmioty uprawnione do składania wniosków
Wnioskodawcą mogą być publiczne oraz niepubliczne podmioty prowadzące domy pomocy społecznej ujęte w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego.

Zakres przedmiotowy grantu
Granty mogą być przeznaczone na:
1. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS
2. Zapewnienie noclegów dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania
3. Zapewnienie miejsc tymczasowych na kwarantannę
 
Finanse
Wartość projektu: 24 507 650 zł, w tym 20 655 047,42 zł (Europejski Fundusz Społeczny) 3 852 602,58 zł (Budżet Państwa)
Kwota grantu dla każdego DPS ustalona będzie zgodnie z założeniami zawartymi w „Procedurze udzielania grantów w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga””. (załącznik nr 1 do informacji o naborze).

Harmonogram naboru
Termin składania wniosków o udzielenie grantu: od dnia 03.08.2020 r. do dnia 07.08.2020 r. (decyduje data wpływu do RCPS w Łodzi).

Sposób aplikowania
Wypełniony Wniosek o udzielenie grantu należy wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy. Skan tak wypełnionego Wniosku należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres: dps@rcpslodz.pl lub w przypadku braku takiej możliwości, w formie papierowej.
Wniosek w formie papierowej należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres:
 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pt. „Łódzkie pomaga”


Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy RCPS, tj. w dni robocze od 8:00 do 16:00, w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź.
Przed wypełnieniem wniosku o udzielenie grantu należy zapoznać się z „Procedurą udzielania grantów w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga””, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania grantów, kryteriów oceny wniosków oraz wzór Umowy o udzielenie Grantu.

Informacja o projekcie
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: dps@rcpslodz.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 42 / 203 48 48, 42 / 203 48 49.
Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rcpslodz.pl w zakładce Projekty, Projekt „Łódzkie pomaga”.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

Dokumentacja naboru do pobrania:
1.„Procedura udzielania grantów w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”
2. Wniosek o udzielenie grantu
3. Karta oceny wniosku
4. Umowa o udzielenie grantu
5. Sprawozdanie końcowe
6. Wzór deklaracji wekslowej
7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
8. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
9. Wzór opisu dokumentu księgowego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=