Informacja na temat projektu

Logotyp Funduszy Europejskich

„Koordynacja działań w zakresie polityki społecznej dla województwa łódzkiego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet IV Spójność społeczna i zdrowie, Działanie 4.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego. 

Celem projektu jest uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionie, jak również wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz między różnymi podmiotami wewnątrz województwa do 2028 roku. 

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 r. – 31.12.2028 r.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 24 621 505,66 zł i obejmuje: dofinansowanie w kwocie 24 621 505,66 zł z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie 20 317 666,47 zł 
 • ze środków dotacji celowej w kwocie 4 303 839,19 zł

W ramach projektu zaplanowano zadania: 

Zadanie 1. Koordynowanie działań w zakresie polityki społecznej w regionie. 

 • Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji regionalnej w zakresie usług społecznych, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji, pomocy i integracji społecznej oraz ES; 
 • Planowanie interwencji z zakresu usług społecznych, pomocy i integracji społecznej, ES w województwie, w tym w oparciu o zalecenia przygotowane przez MRiPS;
 • Analiza potrzeb szkoleniowych kadr i planowanie interwencji EFS, w tym zakresie w oparciu o zalecenia przygotowane przez MRiPS;
 • Zbieranie danych dotyczących sektora ES na poziomie regionalnym, analiza danych i sprawozdawczość dot. ES, pomiar oddziaływania społecznego oraz kondycji sektora na poziomie regionalnym, w szczególności w zakresie funkcjonowania rozwiązań wynikających z ustawy o ekonomii społecznej; 
 • Udział w procesie akredytacji OWES.

Zadanie 2. Wdrażanie działań na rzecz rozwoju polityki społecznej w regionie.

 • Planowanie interwencji z zakresu usług społecznych, pomocy i integracji społecznej, ES w województwie, w tym w oparciu o zalecenia przygotowane przez MRiPS; 
 • Organizowanie i wspieranie instytucji pomocy społecznej, podmiotów zajmujących się pomocą i integracją społeczną, instytucji wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji oraz ich współpracy; 
 • Wsparcie samorządów w rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej, w tym działania świadomościowe i szkolenia dotyczące deinstytucjonalizacji, wymiana dobrych praktyk, w tym wypracowywanie rozwiązań służących zapewnieniu lepszej integracji usług społecznych i zdrowotnych na rzecz różnych grup docelowych, w tym osób biernych zawodowo z przyczyn zdrowotnych; 
 • Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego, organizacyjnego oraz kompetencyjnego instytucji pomocy i integracji społecznej (w tym w zakresie superwizji pracy socjalnej oraz uwrażliwienia na kwestie różnorodności i niedyskryminacji), podmiotów świadczących usługi społeczne, a także podmiotów organizujących system wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji oraz jego otoczenia; 
 • Wspieranie gmin w tworzeniu CUS i rozwoju dostarczanych przez nie usług, w tym szkolenia z zakresu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych; 
 • Koordynacja prac Regionalnych Komitetów Rozwoju ES,
 • Zapewnienie wdrażania w samorządach lokalnych rozwiązań w obszarze ES, przede wszystkim rozwiązań wynikających z zapisów ustawy o ekonomii społecznej;
 • Działania na rzecz rozwoju zaangażowania JST w obszarze ES, w tym działania upowszechniające rozwiązania przewidziane w ustawie o ES ze szczególnym uwzględnieniem gmin zagrożonych degradacją społeczną oraz miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze; 
 • Zbieranie danych dotyczących sektora ES na poziomie regionalnym, analiza danych i sprawozdawczość dot. ES, pomiar oddziaływania społecznego oraz kondycji sektora na poziomie regionalnym, w szczególności w zakresie funkcjonowania rozwiązań wynikających z ustawy o ekonomii społecznej; 
 • Sieciowanie i współpraca z OWES, 
 • Działania na rzecz zwiększenia aktywności JST w obszarze zatrudnienia socjalnego i działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego (PZS); 
 • Działania służące budowaniu marki ES i jej promocji w oparciu o zakres ES wskazany w nowej ustawie;
 • Działania służące wsparciu procesu integracji cudzoziemców, w szczególności w formie szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz NGO zajmujących się tą tematyką.

Główne rezultaty:

 • 1 170 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego, dzięki wsparciu EFS+ świadczonemu przez RCPS podniesie kwalifikacje;
 • 1 231 pracowników zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego zostanie objętych wsparciem świadczonym przez RCPS;
 • 50% jednostek samorządu terytorialnego opracuje i będzie realizować lokalne lub regionalne plany deinstytucjonalizacji. 

Grupa docelowa projektu: 

 • pracownicy socjalni, w tym zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia; 
 • pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego, w tym zajmujący się organizacją usług społecznych; 
 • pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w tym przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego; 
 • kadra podmiotów działających w obszarze wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz adopcji oraz ich otoczenie (otoczenie rozumiane jako podmioty i instytucje współdziałające w powyższym zakresie z ww. podmiotami, wśród których można wyróżnić sędziów, kuratorów sądowych, pedagogów rodziny, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych i innych); 
 • samorządy terytorialne (w tym instytucje zarządzające regionalnymi programami) i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizacyjnych i usług społecznych na poziomie lokalnym oraz podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję oraz otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji; 
 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jako podmioty realizujące usługi wsparcia podmiotów ekonomii społecznej; 
 • inne podmioty, realizujące działania z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: PES i podmioty prywatne, które realizują zadania w obszarze polityki społecznej na rzecz społeczności lokalnych; 
 • organizacje pozarządowe; 
 • przedsiębiorcy; 
 • podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznego realizujące szeroko rozumiane zadania w obszarze polityki społecznej, np.: służby zatrudnienia, jednostki systemu edukacji, kultury, zdrowia, szkoły wyższe, jednostki wymiaru sprawiedliwości itd. 

#FunduszeEU, #FunduszeEuropejskie

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej  lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.).

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami "Konwencji" mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje). 

Zgłoszenie należy przekazać do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej w formie pisemnej za pomocą:

 1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
 2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=