Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli”

W dniu 29 czerwca 2021 r. Województwo Łódzkie powierzyło Fundacji Gajusz realizację zadania publicznego pt: „Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli”.

Decyzją z dnia 22 sierpnia 2016 Nr RPS-I.9423.1.2016 Wojewoda Łódzki wydał Fundacji Gajusz zezwolenie na prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli–Luli” w Łodzi ul. gen. Jarosława  Dąbrowskiego 87 na czas nieokreślony.

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli” przeznaczony jest dla dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w Ośrodku nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Celem nadrzędnym jest szybkie przywracanie rodziny dzieciom osieroconym w wieku niemowlęcym.

Dzieci w czasie pobytu w Ośrodku mają zapewnioną:
  • całodobową specjalistyczną opiekę;
  • wczesną kompleksową diagnozę medyczną oraz diagnozę psychofizyczną uwzględniającą mocne strony dziecka i jego potrzeby w zakresie opiekuńczym, rozwojowym i emocjonalnym;
  • wczesną wielospecjalistyczną i kompleksową pomoc (medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną);
  • profilaktykę zdrowotną;
  • stymulację rozwoju dostosowaną do wieku i możliwości dziecka;
  • możliwość kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli” posiada 15 miejsc organizacyjnych i urządzony został w standardzie mieszkania dla niemowląt. Pięć przytulnych, kolorowych sypialni, sala do izolacji, pokój zabaw, sala do rehabilitacji i terapii SI, pokój spotkań z rodzicami, łazienka, kuchnia mleczna, ogród, profesjonalny personel zapewniają dzieciom pobyt pełen ciepła i miłości.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/24 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 4 marca 2024 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli-Luli” w Łodzi wynoszą 9.042,37 zł.
Zarządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 8 marca 2024 r., Poz.2116.

Powiat planujący umieścić dziecko w Ośrodku powinien wystąpić z wnioskiem do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o wydanie skierowania.

Osoba do kontaktu:
Ewa Pawlak tel.(042) 203-48-08, e-mail: e.pawlak@rcpslodz.pl

Wniosek wraz z dokumentacją należy przesyłać / złożyć na niżej podany adres:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
e-mail: info@rcpslodz.pl
ePUAP: /RCPSLODZ/skrytka


Przekazując elektronicznie dokumenty za pośrednictwem e-mail zawierające dane osobowe, prosimy o stosowne ich zaszyfrowanie.

Wzór wniosku do pobrania

Dane teleadresowe Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli”
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli”
ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 87
93-271 Łódź
tel.( 42) 631 00 41 wew.5
e-mail: tuliluli@gajusz.org.pl  
Dyrektor - Dorota Grodzka
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=