2019 02 13 zaz rawa ef 01W czwartek 13 lutego członek zarządu województwa łódzkiego Robert Baryła oraz dyrektor RCPS w Łodzi Anna Mroczek spotkali się w z pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Rawsko – Bialską Spółdzielnię Socjalną „Nadzieja i Praca” z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. W spotkaniu uczestniczyli również Wacław Jacek Adamczyk burmistrz Miasta i Gminy Białej Rawskiej, Artur Piotrowski zastępca burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, Janusz Patury prezes Rawsko - Bialskiej Spółdzielni Socjalnej "Nadzieja i Praca" oraz Małgorzata Słomka kierownik ZAZ.


Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” w Rawie Mazowieckiej została założona w 2013 r. przez dwie jednostki samorządu terytorialnego: Miasto Rawa Mazowiecka oraz Gminę Biała Rawska. Celem działania Spółdzielni Socjalnej jest przywrócenie na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Celem Spółdzielni jest także tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i zawodowa. Spółdzielnia podejmuje działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u jej członków, pracowników i ich rodzin umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, a także prowadzi działalność o charakterze społecznym i oświatowo-kulturalnym.


Zakład Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca” został utworzony w 2014 roku. Są w nim zatrudnione osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Obecnie w ZAZ jest zatrudnionych 15 osób niepełnosprawnych i 5 osób personelu. Zakład prowadzi działalność o charakterze wytwórczym w zakresie rękodzieła artystycznego, a także działalność rehabilitacyjną w zakresie rehabilitacji społecznej i leczniczej.

2019 02 13 zaz rawa ef 02

2019 02 13 zaz rawa ef 03