2019 10 28 karta dostepnosci ef 01

W dniu 24 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe pn. „Karta dostępności obiektów zgodna z zasadami projektowania uniwersalnego - uniwersalne rozwiązania, równe szanse dla wszystkich”, zorganizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kutnie.

Spotkanie otworzyła Pani Ewa Marciniak - Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, która przedstawiła cel i założenia szkolenia. Starostwo Powiatu Kutnowskiego reprezentowała Pani Jolanta Pietrusiak – Członek Zarządu Powiatu. Spotkanie poprowadziła Pani Monika Krajewska – Kierownik Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Pani mgr inż. arch. Ewa Sobczuk - główny specjalista w ww. Wydziale. W spotkaniu uczestniczyła.

W spotkaniu uczestniczyło 26 osób, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kutnie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, Urzędów Miast i Gmin Powiatu Kutnowskiego, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kutnie, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.

Podczas spotkania przedstawiono podstawowe zasady projektowania uniwersalnego, które mają zastosowanie przy tworzeniu środowiska (np. budynków, parków), transportu, produktów, technologii, systemów informacyjno komunikacyjnych i usług. Omówiono potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami w kontekście dostępności obiektów budowlanych i przestrzeni publicznej. Zaprezentowano zastosowanie zasad projektowania uniwersalnego w obiektach na terenie województwa łódzkiego, służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w których przeprowadzone roboty budowlane zostały dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, w ramach zadania realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz omówiono warunki uzyskania tego dofinansowania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników przestrzeni publicznej i osób odpowiedzialnych za jej tworzenie, zaprezentowano zebranym „Kartę dostępności obiektów zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego” - narzędzie, które pomoże inwestorom i osobom mającym wpływ na realizację przedsięwzięć budowlanych zdiagnozować w jakim zakresie obiekt budowlany, istniejący czy będący dopiero w fazie projektu, jest dostępny dla osób z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności, wieku, stanu zdrowia itp. z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego. Karta dostępności pozwala w prosty i efektywny sposób wykonać dwa rodzaje analizy obiektu. Sprawdzić, czy budynek i przestrzeń wokół niego spełniają podstawowe wymagania określone polskimi przepisami prawa w zakresie jego dostępności dla wszystkich, w tym osób ze specjalnymi potrzebami oraz dokonać przeglądu możliwych do zastosowania rozwiązań w zakresie wyposażenia i wykończenia, które mają charakter nieobligatoryjny, ale oparte są na dobrych praktykach i rekomendowane przez samych zainteresowanych – osoby z różnymi niepełnosprawnościami i starsze.

Kartę dostępności obiektów można pobrać ze strony internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

2019 10 28 karta dostepnosci ef 02

2019 10 28 karta dostepnosci ef 03

2019 10 28 karta dostepnosci ef 04

2019 10 28 karta dostepnosci ef 05