I posiedzenie SRSWŁ26 czerwca 2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się I posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Na posiedzenie, prowadzone przez Panią Janinę Tropisz, Przewodniczącą Rady, zostali zaproszeni przedstawiciele Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi.

 

Pan Zbigniew Gwadera, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprezentował „Wsparcie Prowadzone na Rzecz Osób w wieku 50 lat i więcej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ 2014-2020 – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego –  w ramach Osi X  Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie oraz Osi XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”. Pan Witold Tomaszewski, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej, przedstawił „Łódzkie ma pomysł na zdrowie… Seniora”, natomiast Pan Andrzej Kaczorowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opowiedział o wsparciu dla osób w wieku senioralnym w ramach Osi IX „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Pani Katarzyna Moroz-Gołacka, p.o. Kierownika Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Kancelarii Marszałka, przedstawiła prezentację nt. Współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi, zaś Pani Katarzyna Cyniak, Naczelnik Wydziału Sportu, Departamentu Sportu i Turystyki „Łódzkie dla aktywnych seniorów”. W drugiej części członkowie Rady przedstawiali propozycje przyszłych działań oraz ewentualnych zmian regulaminu prac Rady. Kolejne posiedzenie planowane jest na wrzesień tego roku.