Aktualności

SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE

W dniu 18 stycznia 2022 r Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 57/22 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2022” oraz powołania Komisji konkursowej.

Środki finansowe w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2022 zabezpieczone zostały w kwocie 400.000,00 zł. jako dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny.

Do konkursu winny być zgłoszone przedsięwzięcia/inicjatywy, które zostaną podjęte i będą realizowane w roku 2022 na rzecz i dla dobra rodziny, a wynikające z zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszczące się w następujących priorytetach (opis priorytetów znajduje się w materiale pomocniczym):
1) Gmina:
Priorytet I
Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i rodzin, w tym usług mających
na celu reintegrację rodziny.
Priorytet II
Wspieranie inicjatyw promujących integrację rodzin, wzmacnianie więzi rodzinnych, międzypokoleniowych oraz edukację pozaformalną.
2) Powiat:
Priorytet I
Doskonalenie systemu pieczy zastępczej, rozwój warunków sprzyjających zaspokojeniu potrzeb dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej.
Priorytet II
Wspieranie działań mających na celu zwiększenie dostępności usług z zakresu interwencji kryzysowej.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w czterech kategoriach, tj. gmina wiejska, gmina miejsko – wiejska, gmina miejska i powiat. Z każdej kategorii zostanie wyłoniona co najmniej jedna jednostka.

Wnioskowana kwota dotacji celowej nie może być niższa niż 20.000,00 zł i nie może być wyższa niż 100.000,00 zł dla jednostki samorządu terytorialnego województwa łódzkiego.

Do konkursu mogą być składane wnioski, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia 01 lipca 2022 r. i zakończy nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Oceny wniosków dokona Komisja merytoryczna powołana uchwałą przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinasowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2022”, podejmie Sejmik Województwa Łódzkiego w formie uchwały.

Wnioski można składać w wersji papierowej w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. do godziny 16:00 w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8 lub wysłać pocztą.

Osoba do kontaktu Pani Iwona Gorczyczewska nr tel. (42) 203-48-12 e-mail: konkurs.jst@rcpslodz.pl

Przekierowania:
-  Ogłoszenie o konkursie
-  Materiał pomocniczy dla gmin
-  Materiał pomocniczy dla powiatów
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=