Aktualności

Społeczna Rada Seniorów Województwa Łódzkiego

Uchwałą Nr 58/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego powołał Społeczną Radę Seniorów Województwa Łódzkiego oraz przyjął Regulamin Rady określający sposób powoływania członków, organizację oraz tryb jej działania. Rada podejmuje działania o charakterze opiniująco – doradczym oraz konsultacyjnym, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.
Do zadań Rady należy w szczególności:
  • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych,
  • identyfikowanie i sygnalizowanie istotnych kwestii związanych z sytuacją osób starszych w województwie,
  • udział członków Rady w zespołach eksperckich i innych gremiach przygotowujących projekty dokumentów strategicznych lub innych przedsięwzięć w obszarze zgodnym z celami Rady,
  • włączanie się w charakterze partnera w realizację inicjatyw na rzecz osób starszych m.in. poprzez udzielanie wsparcia merytorycznego i doradczego,
  • przedstawianie Zarządowi Województwa Łódzkiego rocznych sprawozdań z działalności Rady.
Uchwałą Nr 555/17 z dnia 9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego powołał 25 członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego:
1)    Pani Anna Bieguszewska
2)    Pani Dorota Biskupska-Neidowska
3)    Pani Krystyna Byczkowska
4)    Pan Marek Chałas
5)    Pani Janina Franczak-Kujawska
6)    Pan Bolesław Herudziński
7)    Pan Stanisław Kowalski
8)    Pani Helena Kwasiborska
9)    Pani Barbara Ligęza
10)    Pani Mirosława Łatkowska-Włodek
11)    Pan Mirosław Mroziński
12)    Pan Henryk Nowak
13)    Pani Zofia Ogórek
14)    Pan Marian Papis
15)    Pan Bogdan Runowski
16)    Pan Wiesław Rychta
17)    Pani Adamina Sałata
18)    Pan Marek Sobczyk
19)    Pan Włodzimierz Sroczyński
20)    Pan Ryszard Śliwkiewicz
21)    Pani Janina Tropisz
22)    Pani Urszula Urbaniak
23)    Pan Zbigniew Weremczuk
24)    Pani Krystyna Wilk
25)    Pan Szczepan Wójcik
reprezentujących m.in.:
-   Gminne/Miejskie Rady Seniorów
-   Uniwersytety Trzeciego Wieku
-   Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
-   Organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością na rzecz osób starszych
W dniu 22 maja 2017 r. w ramach Uroczystości Inaugurującej Powołanie Członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego wybrano przewodniczącą, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którymi zostali:
Janina Tropisz – przewodnicząca
Wiesław Rychta – zastępca przewodniczącego
Włodzimierz Sroczyński – sekretarz
Z członkami Rady można kontaktować się za pośrednictwem pracowników Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, pod numerem telefonu: 42 203 48 25  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: srswl@rcpslodz.pl

Regulamin Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego (.pdf)
 
Posiedzienia Rady
 
I posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego
II posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego
III posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego
IV posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego
V posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego
VI posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego
VII posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=