Aktualności

Turnusy usprawniające po przebytym COVID-19 dla mieszkańców oraz kadry Domów Pomocy Społecznej – II tura naboru

turnusrehabilitacja-1685021916.jpg
Szanowni Państwo,
Zapraszamy mieszkańców oraz kadrę Domów Pomocy Społecznej do udziału w 14-dniowych turnusach usprawniających po przebytym COVID-19. 
Udział w turnusach usprawniających jest bezpłatny, jest to usługa społeczna realizowana przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Województwa Łódzkiego – Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach której Uczestnik ma zapewnione usługi opiekuńczo–pielęgnacyjne, medyczne, rehabilitacyjno-usprawniające, wsparcie psychologa i terapeuty zajęciowego oraz nocleg i wyżywienie (szczegółowy opis w załączeniu).

Celem turnusów jest poprawa stanu zdrowia fizycznego w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.

Usługa realizowana jest w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

Osoby zainteresowane udziałem w turnusach proszone są o wypełnienie poniższych załączników i przesłanie ich na adres: rekrutacja.k3d@rcpslodz.pl

O zakwalifikowaniu uczestnika turnusu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia na turnus przesyłane będzie drogą elektroniczną na zwrotny adres e-mail podany w zgłoszeniu

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 czerwca 2023 r.

Terminy turnusów:     
01.08.2023 r. – 14.08.2023 r. Liczba miejsc: 7
17.08.2023 r. – 30.08.2023 r. Liczba miejsc: 10

Miejsce:
Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki Trivita, ul. Krakowska 73, 43-353 Porąbka

Zasady korzystania z turnusów usprawniających określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.

Z turnusów usprawniających mogą korzystać pełnoletni/dorośli mieszkańcy oraz kadra domów pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego, którzy przebyli COVID-19. Uczestnikami turnusów mogą być osoby starsze, niepełnosprawne, przewlekle chore, u których z powodu naruszenia sprawności organizmu stwierdzono konieczność stałej albo długotrwałej opieki i/lub pomocy innych osób w zakresie: odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i otoczenia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego, jednak spełniające kryterium oceny stanu zdrowia – powyżej 40 punktów w skali Barthel. 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Izabelą Wiktorowską lub Natalią Cała pod numerami telefonów 42 203 48 32, 42 203 48 28 lub e-mail: rekrutacja.k3d@rcpslodz.pl
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=