Zespół

Regionalne Centrum Polityki Społecznej to 12 wydziałów pracujących każdego dnia z misją i pełnym zaangażowaniem. Codziennie #PomagamyPomagać.


Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownikiem i Główną Księgową jest 
Renata Radzikowska
To zespół zajmujący się:
* sporządzaniem planów finansowych jednostki i prowadzeniem księgowości
* sporządzaniem sprawozdań z realizacji budżetu oraz sprawozdań finansowych,
* weryfikacją formalno – rachunkową rozliczeń umów dotacyjnych, oraz faktur wpływających do RCPS
* aktualizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej,
* sprawami płac pracowników Regionalnego Centrum oraz składek ZUS i podatku dochodowego.


Wydział Kontroli i Skarg 
Kierownikiem Wydziału jest 
Katarzyna Jaszczak 
Do zadań tej komórki należy:
* opracowywanie rocznych planów kontroli w RCPS oraz w jednostkach pozarządowych i instytucjach otrzymujących dotacje oraz analiza wcześniejszych protokołów kontroli i realizacji zaleceń pokontrolnych,
* przeprowadzanie kontroli planowych oraz zleconych przez Dyrektora, w tym kontroli wewnętrznych, sporządzanie protokołów kontroli i przygotowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazane uchybienia i nieprawidłowości oraz zalecenia zmierzające do ich usunięcia,
* analiza odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz sprawdzanie stopnia realizacji wydanych zaleceń, prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli,
* przygotowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej RCPS, prowadzenie rejestru i dokumentacji kontroli przeprowadzanych w RCPS przez organy zewnętrzne,
* współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych podmiotom i organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu działania RCPS,
* prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzorowanie ich rozpatrywania, prowadzenie książki kontroli,
* dochodzenie należności wynikających z nieprawidłowej realizacji umów dotacyjnych, w obszarach podlegających kontroli.


Wydział Organizacyjny 
Kierownikiem Wydziału jest
Paweł Kręgiel
Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą:
* sporządzanie projektów uchwał na Zarząd Województwa Łódzkiego i Sejmik Województwa Łódzkiego, 
* prowadzenie akt osobowych pracowników oraz prowadzenie spraw z zakresu prawidłowego funkcjonowania i konserwacji urządzeń technicznych w RCPS. 
* realizacja zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego we współpracy z właściwą komórką merytoryczną Urzędu Marszałkowskiego oraz sporządzanie sprawozdań.


Wydział Zamówień Publicznych 
Kierownikiem Wydziału jest 
Małgorzata Kwaśniak-Moqbil 
W kompetencjach tego działu leży:
* formalno – prawne przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
* wskazywanie właściwych trybów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* opracowywanie niezbędnych dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
* udział w pracach komisji przetargowych, 
* weryfikacja przedmiotu zamówienia pod kątem ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania lub na informacje  wnoszone przez wykonawców o czynnościach niezgodnych z przepisami podjętych przez zamawiającego lub o zaniechaniu czynności, do których podjęcia był zobowiązany,
* otwieranie oraz ocena ofert dokonywana pod kątem wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty i informowanie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych lub o wykonawcach wykluczonych z postępowania,
* współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w zakresie publikacji: wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach, ogłoszeń o zamówieniach, ogłoszeń o zamiarze zawarcia umów oraz ogłoszeń o udzieleniu Zamówień.


Wydział Radców Prawnych 
Koordynuje Wydziałem
Magdalena Laskowska
Wydział zajmuje się kompleksową obsługą prawną RCPS. 


Wydział Informatyki 
Obowiązki Kierownika Wydziału pełni
Emilian Krauze 
Wydział Informatyki zajmuje się kompleksową obsługą, zarządzanie i administracją zasobami sprzętowymi RCPS, systemami informatycznymi i bazami danych. Opracowuje także koncepcję rozwoju tych systemów organizuje prace analiczne, projektowe i wdrożeniowe, monitoruje systemy IT. Wydział ten zapewnienia sprawną obsługę techniczną strony www oraz poczty elektronicznej RCPS i współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji w RCPS.


Wydział ds. Projektów i Funduszy Strukturalnych
Kierownikiem Wydziału jest 
Emilia Krata 
Wydział ten zajmuje się identyfikacją możliwości pozyskiwania środków własnych (krajowych) i zewnętrznych (zagranicznych, w tym pochodzących z UE) źródeł finansowania na realizację zadań w szczególności o charakterze społecznym a także przygotowywaniem i składaniem aplikacji projektowych. Tu opracowuje się, zarzadza I koordynuje realizowane projekty i  upowszechnianie ich efekty. Ten Wydział opracowuje i realizuje Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim i obsługuje pracę Kapituły certyfikującej województwa łódzkiego znaku promocyjnego „Zakup Prospołeczny”. 


Wydział Badań i Analiz 
Komórką kieruje 
Anna Bujwicka 
Głowne zadania Wydziału to przeprowadzanie badań związanych z polityką społeczną, opracowanie i monitorowanie Wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej. Wydział prowadzi badania w zakresie problematyki wykluczenia i integracji społecznej, w tym związane z rozpoznawaniem przyczyn ubóstwa w województwie łódzkim oraz realizuje się zadania w ramach Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej. To tu upowszechnia się wiedzę zdobytą w wyniku realizowanych badań m. in. poprzez publikację wyników badań, organizację konferencji, seminariów. Wydział Badań i Analiz aktualizuje i uzupełniania dane w module społecznym w Geoportalu Województwa Łódzkiego,  sporządza oceny zasobów pomocy społecznej Województwa i przekazywanie jej Wojewodzie Łódzkiemu. 


Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Wydziałem kieruje 
Monika Krajewska 
Do zadań Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należą działania rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wydział zajmuje się dofinasowaniem Zakładów Aktywności Zawodowej (zatrudnienie osób niepełnosprawnych) i dofinansowaniem robót budowlanych w budynkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Od wielu lat Wydział jest organizatorem corocznej Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych oraz współorganizatorem wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Starszych i Niepełnosprawnych „ Sztuka jak balsam”.


Wydział ds. Rodziny i Pieczy Zastępczej
Wydziałem kieruje
Krystyna Bartosik
"Nasze działania kierowane są przede wszystkim do rodzin i dzieci lub na rzecz rodzin i dzieci" - mówią. 
To poprzez ten dział wspieramy rodziny wielodzietne, szkolimy kadry jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, promujemy nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej. Mocno wspieramy samorządy w organizacji pieczy zastępczej poprzez organizowanie dzieciom opieki w  interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz przez organizację systemu adopcyjnego na terenie województwa. Wspieramy organizacje pozarządowe umożliwiając im realizowanie inicjatyw na rzecz rodzin i dzieci. Uzupelnieniem wielu zadań Wydziału jest praca administracyjna związana z przygotowywaniem procedur, przeprowadzaniem kontroli czy sporządzaniem sprawozdań z w/w działań. 


Wydział Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej 
Wydziałem kieruje 
Anna Mostowska 
Wydział ten opracowuje  i realizuje programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej oraz innych wspierających na rzecz ograniczenia zjawiska ubóstwa. Działa na rzecz wsparcia osób starszych w tym koordynuje program Karta Seniora Województwa Łódzkiego. Obsługuje także administracyjniebi organizacyjnie Społeczną Radę Seniorów Województwa Łódzkiego. 
Do zadań tego właśnie Wydziału należą też:
* organizacja szkoleń, seminariów, konferencji dla kadr pomocy społecznej i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej,
* obsługa administracyjno – techniczna Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych ,
* obsługa administracyjna/organizacyjna Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego


Wydział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
Wydziałem kieruje 
Kamila Dudkiewicz 
Wydział zajmuje się opracowaniem I realizacją wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, i przemocy w rodzinie. To ważne zadania ale nie jedyne. Zajmujemy się tu pomocą w  rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych i pozyskujemy środki na ich realizację. W ramach tego Wydziału uruchomiliśmy i koordynujemy projekty takie jak m.in. Wojewódzki Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci I Młodzieży. Szerzymy informacje o sposobach pomocy uzależnionym i współpracujemy z instytucjami i podmiotami pozostającymi w tym obszarze działania. Razem Pomagamy Pomagać. 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=