Zespół

Regionalne Centrum Polityki Społecznej to 12 wydziałów pracujących każdego dnia z misją i pełnym zaangażowaniem. Codziennie #PomagamyPomagać.

Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownikiem i Główną Księgową jest Renata Radzikowska

To zespół zajmujący się:

 • sporządzaniem planów finansowych jednostki i prowadzeniem księgowości
 • sporządzaniem sprawozdań z realizacji budżetu oraz sprawozdań finansowych,
 • weryfikacją formalno – rachunkową rozliczeń umów dotacyjnych, oraz faktur wpływających do RCPS
 • aktualizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • sprawami płac pracowników Regionalnego Centrum oraz składek ZUS i podatku dochodowego.Wydział Kontroli i Skarg 
Kierownikiem Wydziału jest Katarzyna Jaszczak 

Do zadań tej komórki należy:

 • opracowywanie rocznych planów kontroli w RCPS oraz w jednostkach pozarządowych i instytucjach otrzymujących dotacje oraz analiza wcześniejszych protokołów kontroli i realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • przeprowadzanie kontroli planowych oraz zleconych przez Dyrektora, w tym kontroli wewnętrznych, sporządzanie protokołów kontroli i przygotowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazane uchybienia i nieprawidłowości oraz zalecenia zmierzające do ich usunięcia,
 • analiza odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz sprawdzanie stopnia realizacji wydanych zaleceń, prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli,
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej RCPS, prowadzenie rejestru i dokumentacji kontroli przeprowadzanych w RCPS przez organy zewnętrzne,
 • współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych podmiotom i organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu działania RCPS,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzorowanie ich rozpatrywania, prowadzenie książki kontroli,
 • dochodzenie należności wynikających z nieprawidłowej realizacji umów dotacyjnych, w obszarach podlegających kontroli.Wydział Organizacyjny 
Kierownikiem Wydziału jest Paweł Kręgiel

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą:

 • sporządzanie projektów uchwał na Zarząd Województwa Łódzkiego i Sejmik Województwa Łódzkiego, 
 • prowadzenie akt osobowych pracowników oraz prowadzenie spraw z zakresu prawidłowego funkcjonowania i konserwacji urządzeń technicznych w RCPS. 
 • realizacja zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego we współpracy z właściwą komórką merytoryczną Urzędu Marszałkowskiego oraz sporządzanie sprawozdań.Wydział Zamówień Publicznych 
Kierownikiem Wydziału jest Małgorzata Kwaśniak-Moqbil 

W kompetencjach tego działu leży:

 • formalno – prawne przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • wskazywanie właściwych trybów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opracowywanie niezbędnych dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w pracach komisji przetargowych, 
 • weryfikacja przedmiotu zamówienia pod kątem ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania lub na informacje  wnoszone przez wykonawców o czynnościach niezgodnych z przepisami podjętych przez zamawiającego lub o zaniechaniu czynności, do których podjęcia był zobowiązany,
 • otwieranie oraz ocena ofert dokonywana pod kątem wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty i informowanie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych lub o wykonawcach wykluczonych z postępowania,
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w zakresie publikacji: wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach, ogłoszeń o zamówieniach, ogłoszeń o zamiarze zawarcia umów oraz ogłoszeń o udzieleniu Zamówień.Wydział Radców Prawnych 
Koordynuje Wydziałem Magdalena Laskowska

Wydział zajmuje się kompleksową obsługą prawną RCPS. 


Wydział Informatyki 
Kierownikiem Wydziału jest Emilian Krauze

Wydział Informatyki zajmuje się kompleksową obsługą, zarządzanie i administracją zasobami sprzętowymi RCPS, systemami informatycznymi i bazami danych. Opracowuje także koncepcję rozwoju tych systemów, organizuje prace analityczne, projektowe i wdrożeniowe, monitoruje systemy IT.
Wydział ten zapewnienia sprawną obsługę techniczną strony www oraz poczty elektronicznej RCPS i współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji w RCPS.


Wydział ds. Projektów i Funduszy Strukturalnych
Kierownikiem Wydziału jest Emilia Krata 

Wydział ten zajmuje się identyfikacją możliwości pozyskiwania środków własnych (krajowych) i zewnętrznych (zagranicznych, w tym pochodzących z UE) źródeł finansowania na realizację zadań w szczególności o charakterze społecznym a także przygotowywaniem i składaniem aplikacji projektowych.
Tu opracowuje się, zarzadza i koordynuje realizowane projekty i upowszechnianie ich efekty.
Ten Wydział opracowuje i realizuje Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim i obsługuje pracę Kapituły certyfikującej województwa łódzkiego znaku promocyjnego „Zakup Prospołeczny”. 


Wydział Badań i Analiz 
Komórką kieruje Anna Bujwicka 

Głowne zadania Wydziału to przeprowadzanie badań związanych z polityką społeczną, opracowanie i monitorowanie Wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej. Wydział prowadzi badania w zakresie problematyki wykluczenia i integracji społecznej, w tym związane z rozpoznawaniem przyczyn ubóstwa w województwie łódzkim oraz realizuje się zadania w ramach Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej. 
To tu upowszechnia się wiedzę zdobytą w wyniku realizowanych badań m. in. poprzez publikację wyników badań, organizację konferencji, seminariów. 
Wydział Badań i Analiz aktualizuje i uzupełniania dane w module społecznym w Geoportalu Województwa Łódzkiego,  sporządza oceny zasobów pomocy społecznej Województwa i przekazywanie jej Wojewodzie Łódzkiemu. 


Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Wydziałem kieruje Monika Krajewska 

Do zadań Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należą działania rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wydział zajmuje się dofinasowaniem Zakładów Aktywności Zawodowej (zatrudnienie osób niepełnosprawnych) i dofinansowaniem robót budowlanych w budynkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Od wielu lat Wydział jest organizatorem corocznej Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych oraz współorganizatorem wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Starszych i Niepełnosprawnych „ Sztuka jak balsam”.


Wydział ds. Rodziny i Pieczy Zastępczej
Wydziałem kieruje Krystyna Bartosik

"Nasze działania kierowane są przede wszystkim do rodzin i dzieci lub na rzecz rodzin i dzieci" - mówią. 
To poprzez ten dział wspieramy rodziny wielodzietne, szkolimy kadry jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, promujemy nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej. 
Mocno wspieramy samorządy w organizacji pieczy zastępczej poprzez organizowanie dzieciom opieki w  interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz przez organizację systemu adopcyjnego na terenie województwa. 
Wspieramy organizacje pozarządowe umożliwiając im realizowanie inicjatyw na rzecz rodzin i dzieci. Uzupełnieniem wielu zadań Wydziału jest praca administracyjna związana z przygotowywaniem procedur, przeprowadzaniem kontroli czy sporządzaniem sprawozdań z ww. działań. 


Wydział Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej 
Wydziałem kieruje Anna Mostowska 

Wydział ten opracowuje i realizuje programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej oraz innych wspierających na rzecz ograniczenia zjawiska ubóstwa.
Działa na rzecz wsparcia osób starszych, w tym koordynuje program Karta Seniora Województwa Łódzkiego. Obsługuje także administracyjnie i organizacyjnie Społeczną Radę Seniorów Województwa Łódzkiego. 

Do zadań tego właśnie Wydziału należą też:

 • organizacja szkoleń, seminariów, konferencji dla kadr pomocy społecznej i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej,
 • obsługa administracyjno – techniczna Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych ,
 • obsługa administracyjna/organizacyjna Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa ŁódzkiegoWydział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
Wydziałem kieruje Kamila Dudkiewicz 

Wydział zajmuje się opracowaniem i realizacją wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, i przemocy w rodzinie.
To ważne zadania ale nie jedyne. Zajmujemy się tu pomocą w  rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych i pozyskujemy środki na ich realizację. W ramach tego Wydziału uruchomiliśmy i koordynujemy projekty takie jak m.in. Wojewódzki Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
Szerzymy informacje o sposobach pomocy uzależnionym i współpracujemy z instytucjami i podmiotami pozostającymi w tym obszarze działania. Razem Pomagamy Pomagać. 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=