Zespół

Regionalne Centrum Polityki Społecznej to 12 wydziałów pracujących każdego dnia z misją i pełnym zaangażowaniem. Codziennie #PomagamyPomagać.


Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownikiem i Główną Księgową jest 
Renata Radzikowska
To zespół zajmujący się:
* sporządzaniem planów finansowych jednostki i prowadzeniem księgowości
* sporządzaniem sprawozdań z realizacji budżetu oraz sprawozdań finansowych,
* weryfikacją formalno – rachunkową rozliczeń umów dotacyjnych, oraz faktur wpływających do RCPS
* aktualizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej,
* sprawami płac pracowników Regionalnego Centrum oraz składek ZUS i podatku dochodowego.


Wydział Kontroli i Skarg 
Kierownikiem Wydziału jest 
Katarzyna Jaszczak 
Do zadań tej komórki należy:
* opracowywanie rocznych planów kontroli w RCPS oraz w jednostkach pozarządowych i instytucjach otrzymujących dotacje oraz analiza wcześniejszych protokołów kontroli i realizacji zaleceń pokontrolnych,
* przeprowadzanie kontroli planowych oraz zleconych przez Dyrektora, w tym kontroli wewnętrznych, sporządzanie protokołów kontroli i przygotowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazane uchybienia i nieprawidłowości oraz zalecenia zmierzające do ich usunięcia,
* analiza odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz sprawdzanie stopnia realizacji wydanych zaleceń, prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli,
* przygotowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej RCPS, prowadzenie rejestru i dokumentacji kontroli przeprowadzanych w RCPS przez organy zewnętrzne,
* współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych podmiotom i organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu działania RCPS,
* prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz nadzorowanie ich rozpatrywania, prowadzenie książki kontroli,
* dochodzenie należności wynikających z nieprawidłowej realizacji umów dotacyjnych, w obszarach podlegających kontroli.


Wydział Organizacyjny 
Kierownikiem Wydziału jest
Paweł Kręgiel
Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą:
* sporządzanie projektów uchwał na Zarząd Województwa Łódzkiego i Sejmik Województwa Łódzkiego, 
* prowadzenie akt osobowych pracowników oraz prowadzenie spraw z zakresu prawidłowego funkcjonowania i konserwacji urządzeń technicznych w RCPS. 
* realizacja zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego we współpracy z właściwą komórką merytoryczną Urzędu Marszałkowskiego oraz sporządzanie sprawozdań.


Wydział Zamówień Publicznych 
Kierownikiem Wydziału jest 
Małgorzata Kwaśniak-Moqbil 
W kompetencjach tego działu leży:
* formalno – prawne przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
* wskazywanie właściwych trybów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
* opracowywanie niezbędnych dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
* udział w pracach komisji przetargowych, 
* weryfikacja przedmiotu zamówienia pod kątem ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
* przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania lub na informacje  wnoszone przez wykonawców o czynnościach niezgodnych z przepisami podjętych przez zamawiającego lub o zaniechaniu czynności, do których podjęcia był zobowiązany,
* otwieranie oraz ocena ofert dokonywana pod kątem wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty i informowanie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych lub o wykonawcach wykluczonych z postępowania,
* współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w zakresie publikacji: wstępnych ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach, ogłoszeń o zamówieniach, ogłoszeń o zamiarze zawarcia umów oraz ogłoszeń o udzieleniu Zamówień.


Wydział Radców Prawnych 
Koordynuje Wydziałem
Magdalena Laskowska
Wydział zajmuje się kompleksową obsługą prawną RCPS. 


Wydział Informatyki 
Kierownikiem Wydziału jest
Emilian Krauze 
Wydział Informatyki zajmuje się kompleksową obsługą, zarządzanie i administracją zasobami sprzętowymi RCPS, systemami informatycznymi i bazami danych. Opracowuje także koncepcję rozwoju tych systemów organizuje prace analiczne, projektowe i wdrożeniowe, monitoruje systemy IT. Wydział ten zapewnienia sprawną obsługę techniczną strony www oraz poczty elektronicznej RCPS i współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji w RCPS.


Wydział ds. Projektów i Funduszy Strukturalnych
Kierownikiem Wydziału jest 
Emilia Krata 
Wydział ten zajmuje się identyfikacją możliwości pozyskiwania środków własnych (krajowych) i zewnętrznych (zagranicznych, w tym pochodzących z UE) źródeł finansowania na realizację zadań w szczególności o charakterze społecznym a także przygotowywaniem i składaniem aplikacji projektowych. Tu opracowuje się, zarzadza I koordynuje realizowane projekty i  upowszechnianie ich efekty. Ten Wydział opracowuje i realizuje Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim i obsługuje pracę Kapituły certyfikującej województwa łódzkiego znaku promocyjnego „Zakup Prospołeczny”. 


Wydział Badań i Analiz 
Komórką kieruje 
Anna Bujwicka 
Głowne zadania Wydziału to przeprowadzanie badań związanych z polityką społeczną, opracowanie i monitorowanie Wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej. Wydział prowadzi badania w zakresie problematyki wykluczenia i integracji społecznej, w tym związane z rozpoznawaniem przyczyn ubóstwa w województwie łódzkim oraz realizuje się zadania w ramach Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej. To tu upowszechnia się wiedzę zdobytą w wyniku realizowanych badań m. in. poprzez publikację wyników badań, organizację konferencji, seminariów. Wydział Badań i Analiz aktualizuje i uzupełniania dane w module społecznym w Geoportalu Województwa Łódzkiego,  sporządza oceny zasobów pomocy społecznej Województwa i przekazywanie jej Wojewodzie Łódzkiemu. 


Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Wydziałem kieruje 
Monika Krajewska 
Do zadań Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należą działania rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wydział zajmuje się dofinasowaniem Zakładów Aktywności Zawodowej (zatrudnienie osób niepełnosprawnych) i dofinansowaniem robót budowlanych w budynkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Od wielu lat Wydział jest organizatorem corocznej Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych oraz współorganizatorem wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Starszych i Niepełnosprawnych „ Sztuka jak balsam”.


Wydział ds. Rodziny i Pieczy Zastępczej
Wydziałem kieruje
Krystyna Bartosik
"Nasze działania kierowane są przede wszystkim do rodzin i dzieci lub na rzecz rodzin i dzieci" - mówią. 
To poprzez ten dział wspieramy rodziny wielodzietne, szkolimy kadry jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego, promujemy nowe rozwiązania w zakresie wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej. Mocno wspieramy samorządy w organizacji pieczy zastępczej poprzez organizowanie dzieciom opieki w  interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz przez organizację systemu adopcyjnego na terenie województwa. Wspieramy organizacje pozarządowe umożliwiając im realizowanie inicjatyw na rzecz rodzin i dzieci. Uzupelnieniem wielu zadań Wydziału jest praca administracyjna związana z przygotowywaniem procedur, przeprowadzaniem kontroli czy sporządzaniem sprawozdań z w/w działań. 


Wydział Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej 
Wydziałem kieruje 
Anna Mostowska 
Wydział ten opracowuje  i realizuje programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej oraz innych wspierających na rzecz ograniczenia zjawiska ubóstwa. Działa na rzecz wsparcia osób starszych w tym koordynuje program Karta Seniora Województwa Łódzkiego. Obsługuje także administracyjniebi organizacyjnie Społeczną Radę Seniorów Województwa Łódzkiego. 
Do zadań tego właśnie Wydziału należą też:
* organizacja szkoleń, seminariów, konferencji dla kadr pomocy społecznej i organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej,
* obsługa administracyjno – techniczna Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych ,
* obsługa administracyjna/organizacyjna Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego


Wydział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
Wydziałem kieruje 
Kamila Dudkiewicz 
Wydział zajmuje się opracowaniem I realizacją wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, i przemocy w rodzinie. To ważne zadania ale nie jedyne. Zajmujemy się tu pomocą w  rozwiązywaniu problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych i pozyskujemy środki na ich realizację. W ramach tego Wydziału uruchomiliśmy i koordynujemy projekty takie jak m.in. Wojewódzki Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci I Młodzieży. Szerzymy informacje o sposobach pomocy uzależnionym i współpracujemy z instytucjami i podmiotami pozostającymi w tym obszarze działania. Razem Pomagamy Pomagać. 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=