Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli”

W dniu 29 czerwca 2021 r. Województwo Łódzkie powierzyło Fundacji Gajusz realizację zadania publicznego pt: „Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli”.
Decyzją z dnia 22 sierpnia 2016 Nr RPS-I.9423.1.2016 Wojewoda Łódzki wydał Fundacji Gajusz zezwolenie na prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli–Luli” w Łodzi ul. Jarosława Dąbrowskiego 87 na czas nieokreślony.Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli” przeznaczony jest dla 20 dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w Ośrodku nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Celem nadrzędnym jest szybie przywracanie rodziny dzieciom osieroconym w wieku niemowlęcym.

Dzieci w czasie pobytu w Ośrodku mają zapewnioną:
 • całodobową specjalistyczną opiekę ;
 • wczesną kompleksową diagnozę medyczną oraz diagnozę psychofizyczną uwzględniającą mocne strony dziecka i jego potrzeby w zakresie opiekuńczym, rozwojowym i emocjonalnym;
 • wczesną wielospecjalistyczną i kompleksową pomoc ( medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną , rehabilitacyjną);
 • profilaktykę zdrowotną;
 • stymulację rozwoju dostosowaną do wieku i możliwości dziecka;
 • możliwość kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli” urządzony został w standardzie mieszkania dla niemowląt. Pięć przytulnych, kolorowych sypialni, sala do izolacji, pokój zabaw, sala do rehabilitacji i terapii SI, pokój spotkań z rodzicami, łazienka, kuchnia mleczna, ogród profesjonalny personel zapewniają dzieciom pobyt pełen ciepła i miłości.

Dane teleadresowe Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli”:
 
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli”
ul. Jarosława Dąbrowskiego 87
93-271 Łódź
tel./fax.( 42) 631 00 41
e-mail:   tuliluli@gajusz.org.pl
http://www.gajusz.org.pl/dla-potrzebujacych/tuli-luli
Dyrektor – Dorota Grodzka

 
Procedura kierowania dzieci do Ośrodka:

Powiat zamierzający umieścić dziecko w Ośrodku powinien wystąpić z wnioskiem do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o wydanie skierowania.
 
Do wniosku zawierającego uzasadnienie, należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem dostępne dokumenty dziecka, a w szczególności:
 • odpis aktu urodzenia dziecka, a przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym albo wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej;
 • dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień;
 • informację o prowadzonej  pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.
W przypadku wystąpienia o umieszczenie w Ośrodku dziecka cudzoziemców do wniosku  należy dołączyć dostępną dokumentację dziecka, a w szczególności:
 • dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka;
 • dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane;
 • dokumenty podróży dziecka;
 • informacja o okolicznościach pobytu dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • informacja o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie;
 • informacje o rodzicach dziecka;
 • dokumenty o stanie zdrowia dziecka;
Wniosek  należy przesyłać/złożyć na niżej podany adres:
Regionalne Centrum Polityki Społecznej
ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
Osoba do kontaktu: Ewa Pawlak
Telefon: 042 203-48-08
E:mail e.pawlak@rcpslodz.pl

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/22 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 11 marca 2022 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli-Luli” w Łodzi wynoszą 7.745,49 zł. Zarządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 24 marca 2022 r. , Poz.1608.
 
Wzór wniosku do pobrania (.doc)
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
=
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
=