2019 12 19 info kooperacje ue mm

W związku z realizacją projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna oraz wraz ze zbliżającym się podsumowaniem bieżącego roku informujemy, iż w 2019 roku w ramach ww. projektu zrealizowano następujące działania:

1. Pracownicy socjalni korzystają ze wsparcia coacha.

2. W celu nawiązania skutecznej i trwałej współpracy zostało podpisanych osiem Deklaracji o współpracy w ramach Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych.

3. Zostały zorganizowane po trzy spotkania Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w każdej gminie/mieście.

4. Odbyło się osiem wyjazdowych, dwudniowych warsztatów kooperacyjnych pn. „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca?”

 

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji oraz pracownikom zaangażowanym w realizację ww. projektu za dotychczasową współpracę, w szczególności za aktywny udział w podejmowanych działaniach, wymianę doświadczeń oraz wiedzy, a także życzliwy kontakt podczas naszych kontaktów zawodowych, w tym za serdeczne przyjęcie ekspertów ds. modelu, animatorów – moderatorów oraz coachów.