ngo logo

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, a także na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu:


- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – polityka prorodzinna w 2020 roku.
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2020 r.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób –  przeciwdziałania przemocy  w 2020 r.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania na rzecz osób starszych w 2020 r. („Neurofitness dla seniorów”).
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii w 2020r.
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020r.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2020 roku. Tytuł zadania: Dzień Rodziny w gminie Bedlno, czyli integracja międzypokoleniowa.
- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej –  przeciwdziałania HIV/AIDS w 2020 r.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2020 roku. Tytuł zadania: Aktywne wakacje dla mieszkańców powiatu wieluńskiego.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób starszych w 2020 roku.
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są tutaj