2020 01 28 konferencja rady seniorow mk 01W dniu 27 stycznia 2020 r. w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi odbyła się konferencja pt. „Rady Seniorów jako element wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem” zorganizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego w Łodzi. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi było jej partnerem merytorycznym. Uczestnikami konferencji byli specjaliści zajmujący się polityką senioralną oraz przedstawiciele samorządów województwa łódzkiego, członkowie rad seniorów, słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora i organizacji pozarządowych.

Konferencję otworzyła Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, dr Iwona Wieczorek, następnie głos zabrali Wojewoda Łódzki, Pan Tobiasz Bocheński, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Zbigniew Ziemba oraz Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Pani Lidia Ułanowska. Wykład wprowadzający – „Społeczna partycypacja seniorów jako narzędzie zmniejszające bariery ich funkcjonowania”, przedstawił prof. Piotr Szukalski z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Kwestię polityki państwa wobec osób starszych zaprezentowała Pani Lidia Ułanowska. Wystąpienie pt. „Założenia Programu Polityki Senioralnej Województwa Łódzkiego na lata2020-2023” zaprezentowała Pani Anna   Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, zaś rolę rad seniorów w tworzeniu warunków do aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych omówiła Pani Janina Tropisz, Przewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. W drugiej części Konferencji odbył się panel dyskusyjny przedstawiający dobre praktyki zaprezentowane przez przedstawicieli samorządów lokalnych, w tym Pana Marcina Witko, Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Pana Jarosława Chęcielewskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Skierniewice oraz Panią Joannę Skotnicką-Fiuk, Zastępcę Burmistrza Wielunia, a także członków rad seniorów. Konferencję zakończył występ Pani Jadwigi Kocik -laureatki Przeglądu Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”.Konferencja była objęta Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego.

2020 01 28 konferencja rady seniorow mk 02

2020 01 28 konferencja rady seniorow mk 03

2020 01 28 konferencja rady seniorow mk 04

2020 01 28 konferencja rady seniorow mk 05

2020 01 28 konferencja rady seniorow mk 06

2020 01 28 konferencja rady seniorow mk 07

2020 01 28 konferencja rady seniorow mk 08