Model pn: "Pierwsza pomoc w sytuacjach kryzysu osób z niepełnosprawnościami”, opracowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy współudziale kadry placówek specjalistycznych: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, przychodni psychologiczno-pedagogicznej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, a także psychologa oraz certyfikowanego interwenta kryzysowego pełniących funkcje ekspertów w zakresie merytorycznym"

Czytaj więcej...