2019

 1. Ubóstwo energetyczne w województwie łódzkimUbóstwo energetyczne w województwie łódzkim (.pdf, 17,0 MB)
 2. Deinstytucjonalizacja placówek opieki całkowitej nad dziećmi i młodzieżą w województwie łódzkim (.pdf, 1,4 MB)

2018

 1. Dostępność usług społecznych świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanej w województwie łódzkim (.pdf, 1,0 MB)
 2. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego (.pdf, 10,3 MB)
 3. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim (.pdf, 1,4 MB)

 

2017

 1. Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego (.pdf, 2,3 MB)
 2. Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego (.pdf, 14,6 MB)
 3. Prognozy ludności na lata 2017-2020 dla gmin w województwie łódzkim
 4. Prognoza ludności na lata 2017-2020 dla województwa łódzkiego (.pdf, 323 KB)

 

2016

 1. Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa w województwie łódzkim na potrzeby właściwego profilowania interwencji podejmowanych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (.pdf, 2,5 MB)
 2. Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego (.pdf, 2,6 MB)
 3. Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r. (.pdf, 700 KB)
 4. Diagnoza procesów demograficznych w średnim i długim okresie dla województwa łódzkiego (.pdf, 1,6 MB)
 5. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby (.pdf, 6,1 MB)
 6. System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny (.pdf, 6,9 MB)

 

2015

 1. Badanie potrzeb i satysfakcji z usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat (.pdf, 1,7 MB)
 2. Badanie jakości życia mieszkańców gmin regionu łódzkiego w świetle sprawności instytucjonalnej gmin (usługi badawcze) (.pdf, 7,9 MB)
 3. Ekonomia społeczna w regionie łódzkim (.pdf, 3,5 MB)
 4. Rozpowszechnianie picia napojów alkoholowych oraz używania narkotyków wśród mieszkańców województwa Łódzkiego (.pdf, 9 MB)
 5. Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie województwa łódzkiego ESPAD 2015 (.pdf, 4,3 MB)
 6. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie łódzkim w ocenie nauczycieli 2015 (.pdf, 1,1 MB)

 

2014

 1. Uwarunkowania procesu usamodzielniania wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Raport z badania (.pdf, 2,3 MB)

 

2013

 1. Uwarunkowania rozwoju rodzicielstwa zastępczego w regionie łódzkim. Raport z badania (.pdf, 3,8 MB)

 

2012

 1. Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego (.pdf, 2,1 MB)
 2. W kierunku reintegracji społecznej - system pracy z osobami niepełnosprawnymi na terenie województwa łódzkiego, mający na celu ich aktywizację społeczną - raport z badania (.pdf, 2,4 MB)

 

2011

 1. Analiza struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa wraz z badaniem potrzeb kształcenia i zatrudnienia (.pdf, 1 MB)
 2. Diagnoza sytuacji osób starszych w województwie łódzkim (.pdf, 2,5 MB)
 3. Diagnoza sytuacji sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim (.pdf, 1,2 MB)
 4. Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie województwa łódzkiego - ESPAD 2011 (.pdf, 2,8 MB)
 5. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w województwie łódzkim w ocenie nauczycieli (.pdf, 1,2 MB)

 

2009

 1. Co to znaczy bezpieczne picie – postawy i opinie studentów na temat używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (leków, dopalaczy i narkotyków) w kontekście działań edukacyjnych i profilaktycznych planowanych i podejmowanych przez samorządy lokalne (.pdf, 3,1 MB)

 

2008

 1. Dyskotekowi kierowcy w województwie łódzkim (.pdf, 2 MB)

 

2007

 1. Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie województwa łódzkiego ESPAD 2007 (.pdf, 1,3 MB)
 2. Przemoc rówieśnicza i agresja w szkole oraz w środowisku lokalnym wśród gimnazjalistów województwa łódzkiego (.pdf, 2,6 MB)