logotypy1

 

W ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którym wezmą udział cztery ośrodki polityki społecznej z makroregionu. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś Partnerami są: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

 

Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE stanowi: 20 761 034,04 zł

Wartość dofinansowania projektu ze środków UE dla Województwa Łódzkiego wynosi 5 454 511,87 zł

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku.

 

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu kooperacji dla miast (20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Model kooperacji będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Model wypracowany będzie w ramach makroregionu III obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie.

Kooperacja będzie realizowana na kilku szczeblach współpracy:

Poziom instytucji – współpraca ośrodków pomocy społecznej z innymi instytucjami. Model będzie opisywał zasady oraz sposób zawiązywania na szczeblu lokalnym sformalizowanych partnerstw podmiotów pomocy społecznej i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.

Poziom pracownika – współpraca pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Model w tej części będzie proponował rozwiązanie pozwalające zintegrować działania na rzecz osób, rodzin i grup społecznych oraz wypracować mechanizmy współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.

Poziom klienta – współpraca pracowników socjalnych z klientem, która pozwoli na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb. W tej części Model będzie obejmował m.in.: opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osób, rodzin oraz grup społecznych uwzględniający całościowe, międzysektorowe wsparcie prowadzące do zawarcia kontraktu socjalnego, wskazującego oddziaływania i możliwości wielu sektorów w środowisku lokalnym.

Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE stanowi: 20 761 034,04 .

Wartość dofinansowania projektu ze środków UE dla Województwa Łódzkiego wynosi 5 454 511,87 .

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku.