1. Wdrożenie i testowanie Modelu Kooperacji w 8 jednostkach samorządu terytorialnego przy wsparciu animatorów-moderatorów partnerstw oraz ekspertów ds. modelu.

2. Zawiązanie co najmniej 8 Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK) składających się z przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityki sektorowych.

3. Przetestowanie modelowego rozwiązania wśród osób/rodzin z gmin/powiatów uczestniczących w projekcie – minimum 40 osób/rodzin.

4. Wypracowanie wniosków i sprawozdania podsumowującego efekty pilotażu.

5. Opracowanie katalogu dobrych praktyk (m.in. na podstawie doświadczeń jednostek biorących udział w pilotażu).

6. Wsparcie edukacyjno-szkoleniowe instytucji zaangażowanych w PZK oraz realizację założeń Modelu:

– spotkania edukacyjne w ramach pilotażu – wprowadzające do fazy testowania Modelu dostarczające lub poszerzające wiedzę z zakresu rozwiązań i metod pracy proponowanych w modelu;

– dwudniowe warsztaty kooperacyjne dla kadry zarządzającej oraz pracowników;

– coaching dla pracowników socjalnych;

– superwizja dla członków Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych.

7. Wsparcie doradczo-organizacyjne dla każdej gminy uczestniczącej w pilotażu:

– animator – moderator partnerstw (odpowiedzialny za proces tworzenia oraz zarządzania PZK);

– ekspert ds. modelu;

– pomoc w organizacji spotkań inicjujących zawiązywanie PZK.

 

Dokumenty do pobrania: