Opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie wynika przede wszystkim z zapisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 poz. 1390), gdzie wskazane jest jako jedno z zadań własnych samorządu województwa (art. 6 ust. 6 pkt. 3 ustawy), co znajduje przełożenie na zadania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 dla Województwa Łódzkiego.

 

„Ramowy Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” zawiera aktualny stan wiedzy/teorii z zakresu literatury przedmiotu dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie oraz opis zjawiska w perspektywie pokrzywdzonych na skutek przemocy domowej, diagnozę zjawiska przemocy domowej w świetle aktualnych wyników badań empirycznych w aspekcie osób doświadczających tego zjawiska, współczesne tendencje i podejścia w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie – rekomendowany model w aspekcie ochrony ofiar przemocy w rodzinie, praktyczne rozwiązania służące ochronie ofiar przemocy w rodzinie.

 

Program stanowi wytyczną i odniesienie merytoryczne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji podejmujących pracę z osobami doświadczającymi przemocy domowej na terenie województwa łódzkiego.

 

Program został opracowany przez zespół merytoryczny Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą w Warszawie.

 

2017 03 30 ramowy program ochrony ofiar mini  Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie (.pdf, 265 KB)