Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” to podprojekt realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej – XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji. Podprojekt dotyczy kategorii interwencji funduszy strukturalnych – 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

 

Na podprojekt składają się działania związane z utworzeniem i zapewnieniem funkcjonowania REGIONALNEGO OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - ROIS - powołanego w strukturze RCPS w Łodzi, podmiotu o charakterze opiniodawczo-doradczym, którego efekty działań, głównie w formie upowszechniania wiedzy gromadzonej na podstawie realizowanych badań i analiz dotyczących sfery społecznej, mają przyczyniać się do prawidłowej realizacji i efektywnego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej:

  • gromadzi dane z obszaru zjawisk i procesów zachodzących w sferze społecznej, w tym integracji społecznej, problemów społecznych w regionie łódzkim
  • monitoruje wybrane zjawiska i problemy społeczne występujące w województwie łódzkim
  • identyfikuje potrzeby informacyjne z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym analizuje i identyfikuje potrzeby badawcze instytucji administracji samorządowej działających w sferze społecznej
  • prowadzi badania regionalne i analizy z zakresu polityki społecznej, integracji społecznej
  • tworzy na ich podstawie kompleksowe bazy danych i je systematycznie aktualizuje
  • upowszechnia wiedzę zdobytą w wyniku realizowanych badań oraz uzyskane z nich wnioski i rekomendacje
  • promuje zidentyfikowane innowacyjne rozwiązania w zakresie aktywnej integracji społecznej
  • wydaje rekomendacje, zalecenia, wytyczne co do praktycznej realizacji działań z zakresu integracji społecznej na podstawie działalności o charakterze badawczym
  • zbiera i udostępnia istniejące opracowania, raporty, dane dotyczące aktywnej integracji społecznej
  • współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność o charakterze badawczym, np. ROT i RORP, Jednostką Ewaluacyjną Województwa Łódzkiego celem prowadzenia komplementarnych projektów i działań służących gromadzeniu danych dotyczących regionu wykorzystanych do ukierunkowania polityk publicznych na poziomie województwa.

 

Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% - ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.