Zadania Rady:


Działalność Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.


Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym.

 

Do zakresu jej działań należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocena ich realizacji programów;
3) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Skład Rady:

Aktualni Członkowie Rady zostali powołani Zarządzeniem nr 63/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023.

 

W skład Rady obecnie wchodzą:

  1. Maria Barbara Chomicz – przedstawiciel Powiatu Opoczyńskiego
  2. Maciej Grubski – przedstawiciel Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON” w Poddębicach
  3. Agnieszka Gosławska – Żeligowska – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego
  4. Michał Kacprzak – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie
  5. Wiesław Kamiński – przedstawiciel Fundacji „Przyjazna Planeta” w Radomsku
  6. Monika Mazur – przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji
  7. Tomasz Musielski – przedstawiciel Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Prezydium Rady tworzą:

Tomasz Musielski – Przewodniczący Rady
Monika Mazur – Wiceprzewodnicząca Rady
Maciej Grubski – Sekretarz.

 

Eksperci


Podczas I posiedzenia w dniu 25 listopada 2019 r. Rada powołała zgodnie z art. 44d ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych trzech ekspertów. Funkcję tę pełnią:

  1. Marcin Kosiorek – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego – Starosta Łowicki
  2. Henryka Sokołowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” i Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wieruszowie
  3. Radosław Piotrowicz – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu.

 

Obsługa Rady:


W Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi obsługą Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zajmuje się Anna Pietrasik – pracownik w Wydziale ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tel. 42 203 48 44).