20211011 100939

W dniu 11 października 2021 r. w Łódzki Domu Kultury w Łodzi odbyło się IX posiedzenie Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego. Pierwsza część posiedzenia dotyczyła dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, ich założeń, celów, głównych zasad i aspektów prawnych. Natomiast podczas drugiej części omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu wzięło udział 17 osób.